fbpx

Javni konkurs za imenovanje načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi Grada Dervente

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), gradonačelnik Dervente raspisuje

Javni konkurs za imenovanje načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi Grada Dervente

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), gradonačelnik Dervente raspisuje

JAVNI KONKURS za imenovanje načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi Grada Dervente

I – Gradonačelnik Dervente raspisuje Javni konkurs za imenovanje načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi Grada Dervente:

1. načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove ………….1 izvršilac, kategorija radnog mjesta: prva kategorija;

2. načelnik Odjeljenja za opštu upravu ………………………………….1 izvršilac, kategorija radnog mjesta: prva kategorija;

3. načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje ………………………….1 izvršilac, kategorija radnog mjesta: prva kategorija;

4. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti ………..1 izvršilac, kategorija radnog mjesta: prva kategorija;

5. načelnik Odjeljenja za fi nansije ……………………………………….1 izvršilac, kategorija radnog mjesta: prva kategorija;

6. načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove ………………………1 izvršilac, kategorija radnog mjesta: prva kategorija.

II – Opis poslova Načelnik odjeljenja rukovodi radom odjeljenja, odgovara za rad odjeljenja i predstavlja odjeljenje u granicama ovlašćenja, organizuje rad odjeljenja prema djelokrugu utvrđenom odlukom i odgovoran je za izvršavanje poslova u okviru Gradske uprave, sarađuje sa drugim odjeljenjima s ciljem izvršavanja poslova i zadataka iz svog djelokruga, izrađuje planove, programe i izvještaje u vezi sa radom odjeljenja, odgovoran je za zakonito, stručno, blagovremeno, racionalno i efi kasno obavljanje poslova iz nadležnosti odjeljenja, odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini grada i gradonačelniku, odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine grada i gradonačelnika koji se odnose na rad odjeljenja, daje ocjenu zaposlenih u odjeljenju u skladu sa propisima, za izvršavanje poslova iz djelokruga odjeljenja donosi rješenja, zaključke i druge akte u okviru datog ovlašćenja, obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. Načelnik odjeljenja za svoj rad odgovara gradonačelniku.

III – Mandat

Načelnika odjeljenja na prijedlog gradonačelnika imenuje Skupština grada na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine grada koji ga je imenovao. Načelnik odjeljenja ima status gradskog službenika.

IV – Opšti uslovi za kandidate: – da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH, – da je stariji od 18 godina, – da ima opštu zdravstvenu sposobnost, – da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave, – da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, – da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V – Posebni uslovi

Za načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove: da ima završen četvorogodišnji studij, VSS, ekonomski fakultet, pravni ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi. Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu: da ima završen četvorogodišnji studij, VSS, pravni fakultet, ekonomski fakultet, drugi fakultet društvenih nauka ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi. Za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje: da ima završen četvorogodišnji studij, VSS, ekonomski, pravni ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi. Za načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti: da ima završen četvorogodišnji studij, VSS, pravni fakultet, ekonomski fakultet ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi. Za načelnika Odjeljenja za fi nansije: da ima završen četvorogodišnji studij, VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi. Za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove: da ima završen četvorogodišnji studij, VSS, ekonomski, pravni ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

VI – Potrebna dokumenta

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati prilažu: – foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Sastavni dio prijave na Javni konkurs su izjave da kandidat: – nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave, – nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, – nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16). 2. Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi: 1. biografi ju o kretanju u službi, 2. foto-kopiju lične karte, 3. diplomu o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja), 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15), 5. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci, odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), 6. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili pravilnikom. Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na Konkurs. Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija za sprovođenje postupka za imenovanje načelnika odjeljenja obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, kao i ovjerene izjave: a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave, b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, v) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze. VII – Rok za podnošenje prijave Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Gradskoj upravi Grada Dervente – šalter-sala ili na stranici Grada Dervente www.derventa.ba. Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.  Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene. Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija ) ili poštom, na adresu: Grad Derventa – gradonačelnik, Trg oslobođenja bb, Derventa, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za imenovanje načelnika odjeljenja Gradske uprave Grada Dervente. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Javni konkurs objaviće se i u “Derventskom listu” i na zvaničnoj internet stranici Grada Dervente, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na Javni konkurs. Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. br. 053/315-107. Broj: 02-120-6/21 6.4.2021. godine Gradonačelnik, Derventa Milorad Simić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 35

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 22.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.