fbpx

JAVNI KONKURS za izbor člana Odbora za žalbe Opštine Brod

Opština Brod

JAVNI KONKURS za izbor člana Odbora za žalbe Opštine Brod

Na osnovu člana 155. st. 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje
člana Odbora za žalbe Opštine Brod (“Službeni glasnik opštine Brod”, broj
10/20) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor člana Odbora za
žalbe Opštine Brod (“Službeni glasnik opštine Brod”, broj 10/20), Skupština
opštine Brod raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor člana Odbora za žalbe Opštine Brod

I – Skupština opštine Brod raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
– člana Odbora za žalbe Opštine Brod (u daljem tekstu: Odbor).
II – Opis poslova
Odbor odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika Javnog konkursa u postupku zapošljavanja u opštinsku upravu, o žalbama koje se odnose
na statusna pitanja službenika i namještenika i o drugim žalbama utvrđenim
zakonom.
III – Mandat
Člana Odbora imenuje Skupština opštine Brod nakon sprovedenog
Javnog konkursa na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
IV – Status
Član Odbora nema status službenika i namještenika u opštinskoj upravi.
Član Odbora ima pravo na naknadu za rad, čija visina je utvrđena
Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad predsjednika i članova
Odbora za žalbe Opštine Brod.
V – Opšti uslovi za kandidate su:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću predsjednika i člana Odbora.
VI – Posebni uslovi:
1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi ili položen pravosudni
ispit,
4. da ima dokazane rezultate rada na ranijim poslovima i posjedovanje
organizacionih sposobnosti.
U Odbor ne mogu biti imenovana lica zaposlena u opštinskoj/gradskoj
upravi.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. ovjerenu foto-kopiju lične karte,
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
4. ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu ili
stručnom ispitu za rad u organima uprave,
5. uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
6. uvjerenje o neosuđivanosti,
7. kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine
prije objavljivanja Javnog konkursa,
8. kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u
skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08), Zakonom o lokalnoj
samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i Zakonom
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),
9. dokaze o rezultatima rada na ranijim poslovima i posjedovanju organizacionih sposobnosti.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće kandidati koji
budu imenovani na dužnost.
Kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene foto-kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog
konkursa Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16.
Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u
podnesena dokumenta, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijavu na
Javni konkurs neće vraćati kandidatima.
II OGLASNI DIO – Broj 62 30.6.2020.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično u šalter-sali Opštine Brod ili poštom, na
adresu: Opština Brod, Ul. Sv. Save broj 17, sa naznakom: Komisija za izbor
predsjednika Odbora za žalbe Opštine Brod.
Broj: 01-120-7/20 Predsjednik
11.6.2020. godine Skupštine opštine,
Brod Miloš Stanišić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.07.2020

Datum objave: 30.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.