fbpx

JAVNI KONKURS za izbor direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić“ Modriča

Ovaj oglas je istekao

J A V N I K O N K U R S za izbor direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić“ Modriča

JAVNI KONKURS za izbor direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić“ Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
JU SŠC „JOVAN CVIJIĆ“ MODRIČA
BERLINSKA BB
74 480 MODRIČA

J A V N I K O N K U R S
za izbor direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić“ Modriča

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I USLOVI:
Za direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić“ Modriča može da bude izabrano lice koje osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16 i 66/18), ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:
-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u Javnoj ustanovi Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić“ Modriča.

II MANDAT DIREKTORA:
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da prilože dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove navedene u konkursu:
-diplomu o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu (ne stariji od 6 mjeseci),
-potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi nakon sticanja diplome,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci),
predložen program rada u narednom četverogodišnjem mandatu,
-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

IV ROK ZA PRIJAVLjIVANjE I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA:
Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova dostaviti u originalu ili ovjerene kopije.
Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte ili lično na adresu:
JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “JOVAN CVIJIĆ“, Berlinska bb, 74480 Modriča sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.
Kontakt telefon: 053/811-344, 053/810-966.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V NAPOMENA:
Školski odbor će razmotritp prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 10.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.