fbpx

JAVNI KONKURS za izbor direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Vukosavlje

JAVNI KONKURS za izbor direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA
JU SŠC „NIKOLA TESLA“ VUKOSAVLjE
OMLADINSKA BB
74 470 VUKOSAVLjE

J A V N I K O N K U R S
za izbor direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Vukosavlje

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Za direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Vukosavlje može da bude izabrano lice koje osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 1/16 i 66/18), ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:
-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

II MANDAT DIREKTORA:
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da prilože dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove navedene u konkursu:
-diplomu o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
-potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
-uvjerenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci),
-predložen program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

IV ROK ZA PRIJAVLjIVANjE I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA:
Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “NIKOLA TESLA“, Omladinska bb, 74470 Vukosavlje, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.
Kontakt telefon: 053/707-377.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija dostavljena školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

V NAPOMENA:
Školski odbor će razmotriti prijave na konkurs i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Vukosavlje, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.