fbpx

JAVNI KONKURS za izbor direktora JU Elektrotehnička škola Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor direktora JU Elektrotehnička škola Prijedor

JAVNI KONKURS za izbor direktora JU Elektrotehnička škola Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
PRIJEDOR
Broj:190/2021.

Na osnovu člana 128. stav 1.tačka 8. 9 i 10, člana 129.stav 2, i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:42/18, 35/20 i 92/20), člana 3.stav 1-4 Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 108/09 i 118/09) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor direktora škole broj: 184/2021. od 31.03.2021. godine, Školski odbor raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor direktora JU Elektrotehnička škola Prijedor
I – Predmet
Školski odbor, raspisuje konkurs za izbor direktora JU Elektrotehnička škola Pijedor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad ogovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat
Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost (predviđeno 02.07.2021.godine).
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i sva prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima,Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture i Statutom škole.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i inačinu izbora direktora škole i to:

1Opšti uslovi
-da je državljanin RS, odnosno Bih;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu i zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu;

1.Posebni uslovi
-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
-da nije osiđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
Pored opštih uslova i posebnih uslova, za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa
Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.
VII – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1.Potpisanu prijavu sa biografijom sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;
2.Uvjerenje o državljanstvu;
3.Izvod iz matične knjige rođenih;
4.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);
5.Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
7.Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
8.Ovjerenu izjavu da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše;
9.Prijedlog programa rada za mandatni period;
10.Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);
11.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca);
12.Ovjerenu izjavu da se na kandidate ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
13.Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.
Dokumenta se dostavljaju u orginalu ili kao ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR, Ul.Nikole Pašića br.4, 79101 Prijedor sa naznakom „Javni konkurs za izbor direktora (NE OTVARATI). Na poleđini koverte navesti ime, prezime i adresu stanovanja kandidata.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene
Školski odbor će razmatrati prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavijsstiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministra.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.