fbpx

Javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazija Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8., člana 129. i člana 130. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju člana 3. stav 2.,3 i 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i na osnovu Odluke Školskog odbora broj 489/21. od 29.06.2021. godine, Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor raspisuje: JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JU GIMNAZIJA PRNjAVOR

Javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazija Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
PEPUBLIKA SRPSKA
JU Gimnazija Prnjavor, Prnjavor
Rade Vranješević br.1,
tel: 051/655-328,
e-mail: ss26@skolers.org
Broj: 497/21.

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8., člana 129. i člana 130. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju člana 3. stav 2.,3 i 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i na osnovu Odluke Školskog odbora broj 489/21. od 29.06.2021. godine, Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JU GIMNAZIJA PRNjAVOR

I Predmet
Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazija Prnjavor.

II Opis poslova
Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III Mandat
Mandat direktora škole traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Uslovi za izbor
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:
Opšti uslovi:
Da je lice starije od 18 godina
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
Da ima opštu zdravstvenu ( psiho-fizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:
1.da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2.da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;
3.da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4.da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;
5.da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata priložiti sljedeću dokumentaciju:
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci);
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od 3 mjeseca);
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
-prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;
-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatatima rada,

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole: JU Gimnazija Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1, 78 430 Prnjavor, sa naznakom za „ Javni konkurs za izbor direktora škole“.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke Vlade.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 07.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.