fbpx

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JU „ Nikola Tesla“ Kotor Varoš

Ovaj oglas je istekao

JU „Nikola Tesla“ Kotor Varoš

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JU „ Nikola Tesla“ Kotor Varoš

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU „ Nikola Tesla“,
Kotor Varoš
Ul.Nikole Tesle b.b.
tel: 051/783-666, e-mail: ss19@skolers.org
Broj: 1019 /20.

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8., člana 129. i člana 130. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20, 92/20) člana 3. stav 2.,3 i 4.Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:108/09,118/09) i na osnovu Odluke Školskog odbora broj:1017 /20. od 16.10.2020. godine, Školski odbor JU „ Nikola Tesla“,Kotor Varoš raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JU „ Nikola Tesla“ Kotor Varoš

I Predmet
Školski odbor JU „ Nikola Tesla“,Kotor Varoš raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU „ Nikola Tesla“ Kotor Varoš.

II Opis poslova
Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.
Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III Mandat
Mandat direktora škole traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Uslovi za izbor
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, i Zakonom osrednjem obrazovanju i vaspitanju:

Opšti uslovi:
-Da je lice starije od 18 godina
-Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
-Da ima opštu zdravstvenu ( psiho-fizičku) sposobnost za rad
Posebni uslovi:
-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz predhodnog stava;
-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata priložiti sljedeću dokumentaciju:
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci);
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od 3 mjeseca);
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetomili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik napredmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
-prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;
-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatatima rada,
Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole: JU „ Nikola Tesla“,Kotor Varoš, Ul. Nikole Tesle b.b. 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom za „ Javni konkurs za izbor direktora škole“.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam ( 8 ) dana od dana prijema odluke Vlade.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 21.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.