fbpx

JAVNI KONKURS za izbor direktora JU Osnovna škola „ Ivo Andrić’’ Kulaši, Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Ivo Andrić“ Kulaši

JAVNI KONKURS za izbor direktora JU Osnovna škola „ Ivo Andrić’’ Kulaši, Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Ivo Andrić“
Kulaši 119, Prnjavor
tel./faks: 051/666-118,
e-mail: os080@skolers.org
Broj: 475-1/20

Na osnovu člana 136.stav (1) tačka 6) i člana 137. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17,31/18, 84/19,35/20 i 63/20), člana 27.stav (1) tačka 6) Statuta JU Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši, Prnjavor broj 380/18 od 06.07.2018. godine, člana 2. stav (1) Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/18) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za izbor direktora JU Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši, Prnjavor broj 475/20 od 25.09.2020. godine, Školski odbor JU Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši, Prnjavor, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor direktora JU Osnovna škola „ Ivo Andrić’’ Kulaši, Prnjavor

I – Predmet
Školski odbor JU Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši, Prnjavor raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši, Prnjavor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat ( vrijeme za koje se vrši imenovanje)
Direktor JU Osnovna škola „ Ivo Andrić’’ Kulaši, Prnjavor se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovna škola „Ivo Andrić’’ Prnjavor , te Pravilnikom o radu.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku 8 dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora kandidata iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovna škola „Ivo Andrić’’ Kulaši, Prnjavor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:
1. Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske /BiH,
– da je stariji od 18 godina i
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 1 i 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17,31/18, 84/19,35/20 i 63/20),
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava.
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.
VI – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti:
1) uvjerenje o državljanstvu;
2) izvod iz matične knjige rođenih;
3) diplomu o završenoj stručnoj spremi;
4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);
7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
8) prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu:
9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
11)Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši, Kulaši br.119, 78430 Kulaši, sa naznakom – Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Ivo Andrić“ Kulaši- NE OTVARATI.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “ Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursaMinistarstvo prosvjete i kulture dostavlja Školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke. Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.