fbpx

Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Risto Proroković“ Nevesinje

Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje

JAVNI KONKURS

I Predmet
Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje.

II Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III Mandat
Direktor Škole se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat direktora počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora , u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to :
Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina i
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diiplome iz tačke 1. ovog stava i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
– Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18 i 84/19, 35/20 i 63/20).
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ( ne stariji od šest mjeseci ).
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa dokazima (dokumentima) se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje, Obrena Ivkovića b.b. 88280 Nevesinje, sa naznakom: Javni konkurs za izbor direktora škole (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama ‘’Glas Srpske’‘.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.