fbpx

Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ Glavičice

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) i člana 137. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 2. stav (1) Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora škole, broj: 120-4/21 od 09.03.2021. godine, Školski odbor JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Glavičice, raspisuje:

Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ Glavičice

OPIS RADNOG MJESTA
Republika Srpska
JU OŠ ”Ćirilo i Metodije”- Glavičice,
Bijeljina
Broj: 171/21

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) i člana 137. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 2. stav (1) Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora škole, broj: 120-4/21 od 09.03.2021. godine, Školski odbor JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Glavičice, raspisuje:

JA V N I K O N K U R S
za izbor direktora JU Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ Glavičice

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ Glavičice.

II – Nadležnost
Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor škole je odgovoran i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
-Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 49/18) i to:
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
3) nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole,
4) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na
predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 2) ili 3),
5) da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima,
6) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
7) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
8) da ima predložen program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V – Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata, priložiti sljedeću dokumentaciju:
1) izvod iz matične knjige rođenih,
2) uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci)
3) diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni
saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
(navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

VI – Objavljivanje konkursa
Ovaj konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
VII – Podnošenje prijava
Prijave se mogu dostavljati lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte, na adresu: JU Osnovna škola „„Ćirilo i Metodije“ Glavičice, 76318 Glavičice.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti neće biti vraćeni kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

VIII – Obavještavanje kandidata
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.