fbpx

Javni konkurs za izbor direktora Kazneno-popravnog zavoda Trebinje

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/18), ministar pravde raspisuje

Javni konkurs za izbor direktora Kazneno-popravnog zavoda Trebinje

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih
sankcija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/18), ministar pravde
raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor direktora Kazneno-popravnog zavoda Trebinje

I – Raspisuje se Javni konkurs za sljedeće radno mjesto:
1. direktor Kazneno-popravnog zavoda Trebinje.
II – Direktora Ustanove postavlja i razrješava ministar na osnovu Javnog
konkursa na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog postavljenja.
III – Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs moraju da ispunjavaju
opšte i posebne uslove
a) Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
b) Posebni uslovi:
Visoka stručna sprema društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima u tom stepenu obrazovanja na poslovima
izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ili pravosuđa, poslije završenog prvog
ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom i položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ili iz oblasti pravosuđa ili stručni ispit za rad u organima uprave.
IV – Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
– biografi ju,
– uvjerenje o državljanstvu,
– diplomu o završenoj školskoj spremi,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije otpušten iz organa
uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri
godine prije objavljivanja Javnog konkursa i da se na njega ne odnosi član
IX stav 1. Ustava BiH.
Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na Javni konkurs mora biti u
originalu ili u ovjerenoj kopiji.
V – Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu
kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi Ministarstvo pravde zatražiće po
službenoj dužnosti za predloženog kandidata.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti predloženi kandidat obavezan
je dostaviti Ministarstvu pravde u roku od sedam (7) dana od dana održavanja
intervjua.
VI – Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se razgovor (intervju), a o vremenu i mjestu obavljanja razgovora (intervjua)
kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Rang-lista kandidata objaviće se na internet stranici Ministarstva pravde.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave neće
biti razmatrane.
VII – Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom
listu “Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se
računati od dana posljednjeg objavljivanja.
VIII – Prijave na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili poštom (u zatvorenoj koverti), na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja
Luka, sa naznakom: za Konkurs.
Broj: 08.030/111-25/21
12.4.2021. godine Ministar,
Banjaluka Anton Kasipović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 33

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.04.2021

Datum objave: 15.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.