fbpx

JAVNI KONKURS za izbor direktora Odjeljenja interne revizije ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad

JAVNI KONKURS za izbor direktora Odjeljenja interne revizije ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
člana 105. tačka 2. i člana 109. Statuta “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d.
Mrkonjić Grad i Odluke Odbora za reviziju o raspisivanju Javnog konkursa
za direktora Odjeljenja interne revizije, broj: OR-44/20, od 29.10.2020. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za izbor direktora Odjeljenja interne revizije
ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad

I – Naziv pozicije
Direktor Odjeljenja interne revizije ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d.
Mrkonjić Grad.
II – Nadležnosti direktora Odjeljenja interne revizije
Nadležnost, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora Odjeljenja interne
revizije utvrđeni su Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.
III – Mandat
Mandat direktora Odjeljenja interne revizije je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.
IV – Standardi i kriterijumi
A. Opšti uslovi za izbor direktora Odjeljenja interne revizije:
1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja Javnog konkursa,
5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora Odjeljenja interne revizije,
7. da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
8. da nemaju fi nansijski i drugi interes u Preduzeću,
9. da nisu lica koja obavljaju izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo
kojem nivou političkog organizovanja,
10. da nisu u radnom odnosu u MH “Elektroprivreda Republike Srpske”
MP a.d. Trebinje – ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad.
B. Posebni uslovi:
1) VSS – VII stepen ili 240 ESPB bodova, diplomirani ekonomista,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
3) da ima certifi kat i licencu za obavljanje poslova interne revizije u
javnom sektoru ili certifi kat i licencu ovlašćenog revizora,
4) poznavanje problematike i propisa iz oblasti elektroprivredne djelatnosti,
5) poznavanje nadležnosti i načina rada organa elektroprivrednih preduzeća iz sistema MH ERS.
V – Sukob interesa
Kandidat za direktora Odjeljenja interne revizije ne može učestvovati na
Konkursu za izbor direktora ako ima smetnje iz:
– člana 13. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 75/04 i 78/11),
– člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 25/03, 41/03 i
106/04),
– člana 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
VI – Potrebna dokumenata
Uz prijavu na Konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu foto-kopiju),
2. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu foto-kopiju),
3. ovjerenu kopiju diplome,
4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (original ili foto-kopiju,
ne starije od šest mjeseci),
5. uvjerenje o radnom stažu – iskustvu u struci,
6. biografi ju o kretanju u službi,
7. uvjerenje da nije osuđivan (ne starije od tri mjeseca),
8. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od
tri mjeseca),
9. ovjerenu kopiju sertifi kata i licence za ovlašćenog internog revizora u
javnom sektoru ili sertifi kata ili licence za ovlašćenog revizora.
Za dokaze iz t. 4, 7, 8. i 9. Opštih uslova kandidati dostavljaju pismenu
izjavu i izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz tačke V.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa i uđu u uži
izbor Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Objavljivanje Konkursa
Ovaj konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i u dnevnom listu “Nezavisne novine”.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Preduzeća ili na adresu:
ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad, Ulica Svetog Save 13,
sa naznakom: Komisiji za izbor direktora Odjeljenja interne revizije, ne
otvarati.
Broj: OR-45/20 Predsjednik
29.10.2020. godine Odbora za reviziju,
Mrkonjić Grad Žarko Petrović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 115

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 19.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.