fbpx

Javni konkurs za izbor direktora škole Šekovići

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš“, Šekovići raspisuje: JAVNI KONKURS za izbor direktora škole

Javni konkurs za izbor direktora škole Šekovići

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš“, Šekovići

raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor direktora škole

I – Predmet
Školski odbor JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš“ iz Šekovića raspisuje Javni konkurs za izbor direktora škole.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat
Direktora škole imenuje Vlada, na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture i Statutom škole.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu,
-da je starije od 18 godina,
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
2. Posebni uslovi
– da ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome,
– da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole
– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob ineteresa
Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

VII – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su uz potpisanu prijavu na konkurs dužni priložiti:
1. Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje o državljanstvu,
4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci),
5. Diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
7. Uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
8. Uvjerenje da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš“ Šekovići
9. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca),
10. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca)
11. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (ne starije od 3 mjeseca),
12. Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
13. Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa,
14. Prijedlog programa rada za mandatni period.

Dokumenta se dostavljaju u originalu, ili ovjerenim kopijama ne starijim od 6 mjeseci, i neće se vraćati kandidatima.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš“ Šekovići, Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom „Javni konkurs za izbor direktora škole – ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene
Školski odbor će razmatrati prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora škole u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.