fbpx

JAVNI KONKURS ZA IZBOR FINANSIJSKOG DIREKTORA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

JAVNI KONKURS ZA IZBOR FINANSIJSKOG DIREKTORA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
ISTOČNO SARAJEVO

Na osnovu člana 51. stav I. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) i članova 27. i 50. stava 2. i 3. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Upravni odbor Univerziteta raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR FINANSIJSKOG DIREKTORA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

I Raspisuje se Javni konkurs za izbor finansijskog direktora Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Kandidati za izbor na funkciju finansijskog direktora Univerziteta moraju zadovoljiti opšte i posebne uslove.
a) Opšti uslovi za izbor finansijskog direktora su:
– da je stariji od osamnaest godina;
– da je kandidat državljanin Repubilke Srpske ili Bosne i Hercegovine;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost:
– da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodnobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak:
– da kandidat nije otpušten iz organa javne u prave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere.

b) Posebni uslovi za izbor finansijskog direktora, propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Capajevu, su:
– Mr/VSS (VIII stepen obrazovanja ili drugi ciklus studija 300 ECTS bodova; VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, završen ekonomski fakultet);
– pet godina radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu u struci od čega najmanje tri godine na rukovodećim poslovima u oblasti visokog obrazovanja;
– dokazane organizacione sposobnosti i postignuti rezultati rada;
– posjedovanje licence certifikovanog računovođe.

III Kandidati su obavezni da uz prijavu na Javni konkurs za izbor finansijskog direktora prilože dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:
– original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državžanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;
– original ili ovjerenu kopiju ljekarskog uvjerenja o zdraastvenoj sposobnosti;
– original ili ovjerenu kopiju uvjerenja da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
– original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
– ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat diciplinske mjere;
– original ili ovjerenu kopiju diplome;
– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećem radnom mjestu u struci u trajanju od pet godina od čega najmanje tri na rukovodehim poslovima u oblasti visokog obrazovanja;
– dokaz o posjedovanju licence certifikovanog računovođe;
– biografija sa podacima o kretanju u službi;
– druge dokaze kojima se potvrđuju organizacione sposobnosti i postignuti rezultati rada.

IV Finansijski direktor Univerziteta obavlja poslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Universitetu u Istočnom Sarajevu.
Finansijskog direktora Univerziteta bira Upravni odbor Univerziteta, na prijedlog rektora Univerziteta.
Finansijski direktor Univerziteta se bira na period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Za svoj rad finansijski direktor Univerziteta odgovara Upravnom odboru i rektoru Univerziteta.

V Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu Univerzitet u Istočnom Sarajevu, ul. Vuka Karadžića br. 30, 71 123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „za Komisiju za provođenje konkursne procedure izbora finansijskog direktora Univerziteta“.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.