fbpx

JAVNI KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

JAVNI KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19) i člana 27. i člana 52. stav 3. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Upravni odbor Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor generalnog sekretara Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati za izbor na funkciju generalnog sekretara Univerziteta moraju zadovoljiti opšte i posebne uslove.
a) Opšti uslovi za izbor generalnog sekretara su:
– da je stariji od osamnaest godina;
– da je kandidat državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
– da ima opštu zdravstvenu sposobost;
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci
ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
– da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere.

b) Posebni uslovi za izbor generalnog sekretara su:
– Mr/ VSS (VIII stepen obrazovanja ili drugi ciklus studija 300 ECTS bodova; VII
stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet)
– pet godina radnog iskustva nakon diplomiranja na poslovima pravne struke, od čega
najmanje tri godine na rukovodećim poslovima;
– dokazane organizacione sposobnosti i postignuti rezultati u radu.

III
Kandidati su obavezni da uz prijavu na Javni konkurs za izbor generalnog sekretara prilože dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
– original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
-original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;
-original ili ovjerenu kopiju ljekarskog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti;
-original ili ovjerenu kopiju uvjerenja da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
-original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
-ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat diciplinske mjere;
-original ili ovjerenu kopiju diplome;
-dokaz o radnom iskustvu nakon diplomiranja na poslovima pravne struke u trajanju od najmanje pet godina;
-dokaz o obavljanju rukovodećih poslova u trajanju od najmanje tri godine;
-biografija o kretanju u službi;
-druge dokaze kojima se potvrđuju stručna znanja, sposobnosti i rezultati u radu.

IV
Generalni sekretar rukovodi Sekretarijatom Univerziteta i koordinira rad administrativnih službi fakulteta, akademija i instituta.
Generalnog sekretara bira Upravni odbor Univerziteta, na prijedlog rektora Univerziteta.
Generalni sekretar Univerziteta se bira na period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

V
Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu Univerzitet u Istočnom Sarajevu, ul. Vuka Karadžića br. 30, 71 123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „za Komisiju za provođenje konkursne procedure izbora generalnog sekretara Univerziteta“.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.01.2020

Datum objave: 15.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.