fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje člana UO Poljoprivredni institut RS

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje člana UO Poljoprivredni institut RS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova
Upravnog odbora Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i Odluke o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/21), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje

I – c:
– član Upravnog odbora ………………………………………………………….tri člana.
II – Mandat i opis poslova
Mandat: članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri (4)
godine i mogu biti ponovo imenovani samo na još jedan mandat.
Opis poslova: obavljaju poslove utvrđene zakonom i Statutom Javne
ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske.
III – Status
Članovi Upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos, ali ostvaruju pravo
na naknadu za rad u skladu sa opštim aktima Javne ustanove Poljoprivredni
institut Republike Srpske.
IV – Opšti uslovi:
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
– da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
V – Posebni uslovi:
– VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja
sa najmanje 240 ECTS bodova,
– tehničko ili drugo relevantno iskustvo.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izjavu da nisu otpušteni sa posla zbog izrečene disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
– izjavu da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
– dokaz o radnom iskustvu i ovjerenu kopiju diplome,
– dokaz o tehničkom ili drugom relevantnom iskustvu.
VII – Način i rok podnošenja prijave
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Euro Blic”.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Javnog konkursa.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Vlada Republike
Srpske, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Banja Luka, Trg Republike Srpske br. 1, sa naznakom:
Komisiji za izbor.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Broj: 19.02/111-47/21
8.4.2021. godine Ministar,
Banjaluka Mr Srđan Rajčević, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 32

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.04.2021

Datum objave: 13.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.