fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova iz reda akademske zajednice i privrede i prakse u Upravni odbor Javne ustanove Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova iz reda akademske zajednice i privrede i prakse u Upravni odbor Javne ustanove Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
25/03), Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za
izbor i imenovanje članova iz reda akademske zajednice i privrede i prakse
u Upravni odbor Javne ustanove Agencija za visoko obrazovanje Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 107/20) i Odluke Vlade
Republike Srpske o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova iz
reda akademske zajednice i privrede i prakse u Upravni odbor Javne ustanove Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 107/20), Vlada Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova iz reda akademske zajednice i
privrede i prakse u Upravni odbor Javne ustanove
Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor tri člana iz reda akademske
zajednice i jednog člana iz privrede i prakse u Upravni odbor Javne ustanove Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske (u daljem tekstu:
Agencija).
II – Nadležnost
Opis poslova, obaveza i odgovornosti članova Upravnog odbora
Agencije utvrđeni su Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom Agencije.
III – Mandat
Mandat članova Upravnog odbora Agencije je (5) pet godina.
IV – Kriterijumi
Opšti uslovi:
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa i
– da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
A. Posebni uslovi za članove Upravnog odbora iz reda akademske zajednice:
– da imaju izbor u naučno-nastavno zvanje,
– da posjeduju reference u oblasti obezbjeđenja kvaliteta na republičkom
i/ili međunarodnom nivou i
– da imaju ugled u stručnoj javnosti i akademskoj zajednici Republike
Srpske i svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti radu Upravnog odbora.
B. Posebni uslovi za člana Upravnog odbora iz reda privrede i prakse:
– završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme i
– ugledni je privrednik koji svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti
radu Upravnog odbora.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, sa adresom i brojem telefona, kandidati su dužni
dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i druge dokaze o
posjedovanju stručnih i profesionalnih znanja iz oblasti visokog obrazovanja:
– ovjerenu foto-kopiju diplome o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu izjavu da mu radni odnos na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili
entiteta nije prestao na osnovu disciplinske mjere u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja Konkursa,
– ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne
i Hercegovine,
– biografi ju – potpisanu,
– odluku o izboru u zvanje (za člana Upravnog odbora iz reda akademske
zajednice),
– dokaze da posjeduju reference u oblasti obezbjeđenja kvaliteta na
republičkom i/ili međunarodnom nivou (za člana Upravnog odbora iz reda
akademske zajednice) i
– potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu stručne spreme (za člana Upravnog odbora iz reda privrede i prakse).
Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnim listu “Euroblic”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati
od dana posljednjeg objavljivanja u jednom od glasila iz prethodnog stava.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom
Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono
društvo, Trg Republike Srpske broj 1, sa naznakom: Komisija za izbor člano-
18.11.2020. OGLASNI DIO – Broj 115 III
va iz reda akademske zajednice i jednog člana iz privrede i prakse u Upravni
odbor Javne ustanove Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa Komisija za
izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Broj: 19.040/111-144-2/20
9.11.2020. godine Ministar,
Banjaluka Mr Srđan Rajčević, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 115

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 19.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.