fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju “Vodovod” a.d. Prijedor

Vodovod ad Prijedor

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju “Vodovod” a.d. Prijedor

Na osnovu čl. 7. i 25. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), čl. 42. i 62. Statuta “Vodovod” a.d. Prijedor i Odluke
o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova
Odbora za reviziju “Vodovod” a.d. Prijedor, broj: 2017/2020, od 24. juna
2020. godine, Nadzorni odbor raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju
“Vodovod” a.d. Prijedor

I – Pravni osnov
Skupština akcionara “Vodovod” a.d. Prijedor, nakon sprovedenog javnog konkursa, vrši izbor i imenovanje 3 (tri) člana Odbora za reviziju na
prijedlog Nadzornog odbora, a na način i pod uslovima koji su regulisani
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), Statutom,
Odlukom o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje
članova Odbora za reviziju “Vodovod” a.d. Prijedor, broj: 2017/2020, od 24.
juna 2020. godine, i drugim aktima ovog društva.
II – Opis poslova
Nadležnost, poslovi, obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisani su Zakonom o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11),
Statutom “Vodovod” a.d. Prijedor, Poslovnikom o radu Odbora za reviziju i
drugim propisima koji regulišu oblast računovodstva i revizije.
III – Mandat
Mandat Odbora za reviziju traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora u skladu sa Zakonom i Statutom ovog društva.
IV – Opšti uslovi
Kandidat za člana Odbora za reviziju mora ispunjavati sljedeće uslove.
1. Opšti uslovi:
1.1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
1.2. da je stariji od 18 godina,
1.3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
1.4. da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini ili entiteta zbog izrečene disciplinske sankcije u periodu od 3
(tri) godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
1.5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
1.6. da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova člana Odbora za reviziju,
1.7. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i
1.8. da nije u radnom odnosu u “Vodovod” a.d. Prijedor i da nema fi nan- sijski niti drugi interes u “Vodovod” a.d. Prijedor.
2. Posebni uslovi:
2.1. visoka stručna sprema (VSS – VII stepen) – diplomirani ekonomista
(2 kandidata),
2.2. visoka stručna sprema (VSS – VII stepen) – diplomirani pravnik (1
kandidat),
2.3. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
2.4. posjedovanje sertifi kata/licence ovlašćenog računovođe ili revizora,
2.5. posjedovanje stručnih i profesionalnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova revizije i
2.6. nepostojanje zakonskih i drugih smetnji za imenovanje za člana
Odbora za reviziju.
VI – Sukob interesa
Kandidat za člana Odbora za reviziju ne može obavljati dužnost, aktivnost
ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa na način kako je to defi nisano
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), Zakonom o
sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 16/02, 44/03, 12/04, 63/08, 18/12 i 87/13) i Zakonom
o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
VII – Potrebna dokumenta
Kandidat za člana Odbora za reviziju dužan je blagovremeno, uz prijavu
na Javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, dostaviti sljedeća dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili kopiji
ovjerenoj od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, notara ili
drugog ovlašćenog državnog organa, a kako slijedi:
1. biografi ju sa kretanjem u službi,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. ovjerenu kopiju lične karte,
5. ovjerenu kopiju diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi,
6. uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme,
7. ovjerenu kopiju sertifi kata/licence ovlašćenog računovođe ili revizora,
8. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci),
9. potpisane i ovjerene lične izjave o ispunjavanju uslova iz tačke IV
alineje 1.4, 1.7 i 1.8 i nepostojanju sukoba interesa iz tačke V ove odluke.
Izabrani kandidat naknadno će dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti ne starije od šest mjeseci.
VIII – Objavljivanje Javnog konkursa
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske“,
jednom dnevnom listu koji se distribuiše na teritoriji Republike Srpske i na
službenoj internet stranici Društva (www.vodovod-pd.com).
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 (petnaest) dana od
dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz prethodne tačke.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane kao ni prijave
kandidata koji budu bili nedostupni Konkursnoj komisiji na adresi i kontakt
telefonu iz dostavljene prijave.
Kandidati su dužni prijave kovertirati i dostaviti lično na protokol
Društva ili preporučenom pošiljkom na adresu Društva: “Vodovod” a.d.
Prijedor, Kozarska ulica broj 87, 79 101 Prijedor, Republika Srpska – BiH, sa
obaveznom naznakom: Komisiji za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i
imenovanje članova Odbora za reviziju – ne otvaraj.
Dostavljene prijave sa prilozima čine sastavni dio konkursne dokumentacije i ne vraćaju se kandidatima.
Broj: 2018/2020
24.6.2020. godine Predsjednik,
Prijedor Mladen Kečan, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.07.2020

Datum objave: 30.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.