fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Javno preduzeće Zavod za izgradnju grada Prijedor

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada Prijedor

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 41/03), člana 11. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 35. Statuta Javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada Prijedor – Prečišćen tekst, broj: 02-452-1/18,
od 20.6.2018. godine, i člana 1. Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju
javnog konkursa, uslovima i kriterijima za izbor Uprave Javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada Prijedor, broj: 02-72-1/20, od 29. januara
2020. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada
Prijedor raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća
Zavod za izgradnju grada Prijedor

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave
Javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada Prijedor (u daljem tekstu: Javno
preduzeće), koju čine:
– direktor,
– izvršni direktor za tehničke poslove i
– izvršni direktor za imovinskopravne i fi nansijske poslove
II – Nadležnost Uprave
Nadležnost Uprave defi nisana je članom 10. Zakona o javnim preduzećima.
III – Mandat
Direktor i izvršni direktori Javnog preduzeća imenuje na period od četiri
godine.
Sva imenovana lica po isteku perioda na koji su imenovana imaju mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.
IV – Opšti uslovi
Opšti uslovi za kandidate su:
1. da su stariji od 18 godina,
2. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
3. da su državljani Republike Srpske ili BiH,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja Javnog konkursa,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za vršenje
funkcije direktora ili izvršnog direktora Javnog preduzeća,
6. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
7. da se na kandidate ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH.
V – Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate
Posebni uslovi za izbor direktora:
– visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna sprema ekonomskog,
pravnog ili tehničkog smjera,
– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
– iskustvo u rukovođenju na višem nivou,
– dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova,
– ponuđen program rada i razvoja Javnog preduzeća za mandatni period.
Posebni uslovi za izbor izvršnog direktora za tehničke poslove:
– visoka stručna sprema (VII stepen) građevinskog, arhitektonskog, mašinskog ili elektro smjera,
– najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi za izbor izvršnog direktora za imovinskopravne i fi nansijske poslove:
– visoka stručna sprema (VII stepen), završen ekonomski ili pravni fakultet,
– najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru.
VI – Sukob interesa
Kandidati za direktora i izvršne direktore Javnog preduzeća ne mogu
obavljati dužnosti ili aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba
interesa, a u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima
vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08),
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/2011).
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova sa adresom prebivališta i telefonskim brojem:
1. biografi ju o kretanju u službi – potpisanu,
2. kopiju radne knjižice,
3. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u struci, u datom stepenu
obrazovanja,
4. uvjerenje o državljanstvu,
5. izvod iz matične knjige rođenih,
6. diplomu o stečenom obrazovanju,
7. kopiju lične karte,
8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, računajući od dana izdavanja),
9. uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca računajući od
dana izdavanja),
10. ljekarsko uvjerenje (samo izabrana lica),
11. potpisane i od nadležnog organa ovjerene izjave iz t. 4. i 7. opštih
uslova,
12. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz tačke VI,
13. kandidati koji se prijavljuju za direktora dužni su dostaviti prijedlog
okvirnog program rada i razvoja Javnog preduzeća za mandatni period.
VIII – Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova
Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od šest mjeseci, izuzev dokaza
iz tačke VII podt. 8. i 9, koji ne mogu biti stariji od tri mjeseca. Lični podaci
podnosioca prijave su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu
sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 41/03). Sve ostale informacije su javne i dostupne. Priložena dokumenta
se neće vraćati kandidatima.
IX – Objavljivanje Javnog konkursa
Javni Konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
X – Rok i mjesto podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Konkursa u jednom od javnih glasila iz prethodne tačke.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol Javnog preduzeća ili poštom, na adresu: Javno preduzeće Zavod za
izgradnju grada Prijedor, Ul. Miloša Obrenovića broj 18 c, 79 101 Prijedor,
sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor Uprave – ne otvaraj.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju, o čemu će
kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
XI – Pregledanje prijava prispjelih na Konkurs, intervju sa kandidatima i predlaganje kandidata za izbor i imenovanje izvršiće Komisija za izbor
Uprave, koju imenuje Nadzorni odbor Javnog preduzeća.
Broj: 02-73-1/20
29.1.2020. godine Prijedor

Predsjednik Nadzornog odbora,
Aleksandar Rajlić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 19.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.