fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera u Trebinju

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera u Trebinju

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera u Trebinju

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
čl. 16. i 17. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/07, 109/12 i 44/16), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom
penzionera u Trebinju, broj: 04/1-012-2-349/20, od 14. februara 2020. godine
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/20), i Odluke o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera u Trebinju, broj: 04/1-012-2-350/20, od 14. februara
2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/20), ministar
rada i boračko-invalidske zaštite r aspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
Javne ustanove Dom penzionera u Trebinju
I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje tri (3) člana
Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera u Trebinju.
II – Članove Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera u
Trebinju imenuje Vlada Republike Srpske.
III – Mandat članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera
u Trebinju traje četiri godine.
IV – Opšti uslovi koje kandidati za izbor članova Upravnog odbora Javne
ustanove Dom penzionera u Trebinju moraju ispunjavati:
– da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
– da nisu osuđivani za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za
povredu propisa o privrednom ili fi nansijskom poslovanju koji ih čine nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenom organu,
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
– da se na njih ne odnosi član IH stav 1. Ustava BiH.
V – Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
– visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova),
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– da poznaju djelatnost Doma,
– da poznaju sadržaj i način rada Upravnog odbora,
– da ne postoji sukob interesa.
VI – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 73/08).
II OGLASNI DIO – Broj 50 27.5.2020.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci –
član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potpisane i od nadležnog organa ovjerene izjave iz tačke IV alineje 4.
i 7. opštih uslova Konkursa,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu u struci,
– biografi ju o kretanju u službi,
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba
interesa.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidati po okončanju izborne procedure.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Konkursa Komisija za
izbor i imenovanje obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Prijave se dostavljaju poštom, na adresu: Ministarstvo rada i boračkoinvalidske zaštite, Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 1, sa naznakom:
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera u Trebinju.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
IX – Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 16-04/4-012-39-1/20
25.5.2020. godine Ministar,
Banja Luka Duško Milunović, s.r

Izvor: Službeni Glasnik Republike Srpske broj 50 od 27.05.2020.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 10.06.2020

Datum objave: 27.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.