fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Narodna biblioteka “Branko Ćopić” Brod

Ovaj oglas je istekao

JU Narodna biblioteka “Branko Ćopić” Brod

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Narodna biblioteka “Branko Ćopić” Brod

Ministar prosvjete i kulture, na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i člana 8.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), a u vezi sa članom 35.
stav 7. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 44/16 i 62/18), 10. juna 2020. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
JU Narodna biblioteka “Branko Ćopić” Brod

I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Narodna biblioteka “Branko Ćopić” Brod.
U Upravni odbor JU Narodna biblioteka “Branko Ćopić” Brod
Ministarstvo prosvjete i kulture imenovaće tri člana, na period od četiri godine.
II
Opšti uslovi za kandidate:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne,
izvršne ili sudske vlasti,
7. da nisu članovi nekog drugog upravnog odbora, nadzornog odbora ili
odbora za reviziju.
III
Posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent
odgovarajućeg visokoškolskog obrazovanja.
Prilikom imenovanja Upravnog odbora vodiće se računa da najmanje
jedan član ima pet godina radnog iskustva u oblasti bibliotečko-informacione
djelatnosti.
IV
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4, 5, 6. i 7. ovog konkursa,
4. kopiju diplome.
Izabrani kandidat naknadno će dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova
dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće biti vraćeni kandidatima.
V
Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Banja Luka, sa
naznakom: Komisija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU
Narodna biblioteka “Branko Ćopić” Brod.
VI
Javni konkurs iz tačke I objaviće se u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Javnog konkursa u glasilima iz prethodnog stava.
VII
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa i koji uđu u uži
izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Broj: 07.06/620-90/20
10.6.2020. godine Ministar,
Banjaluka Mr Natalija Trivić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 19.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.