fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03)
i Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriterijuma za
izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica “Srbija” Istočno
Sarajevo, broj: 04/1-012-2-2920/20, od 15.10.2020. godine, i Odluke Vlade
Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo, broj: 04/1-
012-2-2919/20, od 15.10.2020. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite
raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog
odbora JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo (u daljem tekstu: Bolnica).
II – Upravni odbor
U Upravni odbor imenuje se pet članova.
Članovi Upravnog odbora ne mogu biti lica zaposlena u JZU Bolnica
“Srbija” Istočno Sarajevo.
III – Opis poslova
Upravni odbor JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo u okviru svojih
nadležnosti:
– utvrđuje strateški plan Bolnice i poslovni plan Bolnice,
– donosi statut Bolnice, uz saglasnost Vlade i pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja,
– razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun
Bolnice, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja,
– odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom i Statutom Bolnice,
– donosi program rada i fi nansijski plan Bolnice, uz saglasnost Vlade,
– donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Bolnice, uz
saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, i donosi druga opšta
akta u skladu sa zakonom i Statutom,
– donosi odluke o uzimanju kredita za tekuće poslovanje,
– utvrđuje cijene zdravstvenih usluga koje pruža Bolnica, a koje nisu
utvrđene ugovorom sa Fondom zdravstvenog osiguranja,
– donosi analizu o potrebi specijalizacija i supspecijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i dr.,
– donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,
– odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja koja su utvrđena u zakonom predviđenom postupku,
– imenuje svoje stalne i povremene komisije i druga radna tijela,
– odlučuje o osiguranju imovine Bolnice i o kolektivnom osiguranju radnika u skladu sa zakonom,
– odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekta i o izvorima sredstava za ove
radove uz saglasnost osnivača,
– razmatra izvještaj o izvršenom nadzoru o stručnom radu,
– vrši i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom i
drugim opštim aktima Bolnice.
IV – Mandat
Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.
V – Status
Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom
osnivača.
VI – Opšti uslovi:
1) da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da su stariji od 18 godina,
3) da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri (3) godine prije dana
objavljivanja Konkursa,
4) da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje dužnosti u Bolnici,
5) da se protiv njih ne vodi krivični postupak i
6) da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
VII – Posebni uslovi:
– doktor medicine (integrisani studij – 360 ECTS bodova) ili diplomirani
pravnik (prvi ciklus – 240 ECTS bodova) ili diplomirani ekonomista (prvi
ciklus – 240 ECTS bodova),
– poznavanje problematike u oblasti zdravstva,
– poznavanje sadržaja i načina rada upravnog odbora.
VIII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 73/08).
Kandidati ne mogu biti lica koje su na funkciji u političkoj stranci –
član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03).
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju ako postoji nespojivost obavljanja dužnosti za poziciju na koju je konkurisao, propisano odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16) i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju
koji dovodi do nespojivosti i sukoba interesa, kako je propisano odredbama
Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/08, 117/11, 37/12 i 57/16).
IX – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvrđuju druga znanja i sposobnosti:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potpisane i ovjerene izjave iz t. 3. i 6. opštih uslova (ovjerene od strane
nadležnog organa),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak
(ne starije od šest mjeseci),
– ovjerena kopija diplome o stečenom obrazovanju i
– biografi ja – potpisana.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
X – Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u Ministarstvo zdravlja i
socijalne zaštite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa
naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo. Rok za podnošenje prijava je 15 dana
od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
XI – Javni konkurs objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/03-111-56/20
6.11.2020. godine Ministar,
Banjaluka Dr Alen Šeranić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 111

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 11.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.