fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03), Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje, broj: 04/1-012-2-607/21, od 25.2.2021. godine, i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje, broj: 04/1-012-2-589/21, od 25.2.2021. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03),
Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriterijuma za
izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje, broj:
04/1-012-2-607/21, od 25.2.2021. godine, i Odluke Vlade Republike Srpske
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje, broj: 04/1-012-2-589/21, od 25.2.2021. godine,
ministar zdravlja i socijalne zaštite r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
JZU Bolnica Trebinje

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog
odbora JZU Bolnica Trebinje (u daljem tekstu: Bolnica).
II – Upravni odbor
U Upravni odbor imenuju se 3 (tri) člana.
Članovi Upravnog odbora ne mogu biti lica zaposlena u Bolnici.
III – Opis poslova
Upravni odbor Bolnice u okviru svojih nadležnosti:
– utvrđuje strateški plan Bolnice i poslovne planove Bolnice,
– donosi statut Bolnice uz saglasnost Vlade i pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja,
– usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Bolnice,
– odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom,
– donosi program rada i fi nansijski plan Bolnice,
– donosi akt o organizaciji Bolnice, kao i druga opšta akta u skladu sa
zakonom,
– donosi odluke o uzimanju kredita za tekuće poslovanje,
– utvrđuje cijene zdravstvenih usluga koje pruža Bolnica, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Fondom zdravstvenog osiguranja,
– donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih
saradnika i obezbjeđuje uslove za njegovo ostvarivanje,
– donosi poslovnik o radu,
– odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja koja su utvrđe- na u zakonom predviđenom postupku,
– imenuje svoje stalne i povremene komisije i druga radna tijela,
– odlučuje o osiguranju imovine Bolnice i o kolektivnom osiguranju radnika, u skladu sa zakonom,
– odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekta i o izvorima sredstava za ove
radove uz saglasnost osnivača,
– razmatra izvještaj o izvršenom nadzoru o stručnom radu,
– vrši i druge poslove koji su stavljeni u nadležnosti zakonom, Statutom
i drugim opštim aktima Bolnice.
IV – Mandat
Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.
V – Status
Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom
osnivača.
VI – Opšti uslovi:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetu u periodu od tri (3) godine prije dana
objavljivanja Konkursa,
4) da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u navedenom organu,
5) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
6) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
VII – Posebni uslovi:
– doktor medicine (integrisane studije, 360 ECTS bodova), ili diplomirani ekonomista (prvi ciklus, 240 ECTS bodova) ili diplomirani pravnik (prvi
ciklus, 240 ECTS bodova),
– poznavanje problematike u oblasti zdravstva,
– poznavanje sadržaja i načina rada Upravnog odbora.
VIII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 73/08).
Kandidati ne mogu biti lica koje su na funkciji u političkoj stranci –
član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03).
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju ako postoji nespojivost obavljanja dužnosti za poziciju na koju je konkurisao propisano odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16) i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju
koji dovodi do nespojivosti i sukoba interesa, kako je propisano odredbama
Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/08, 117/11, 37/12 i 57/16).
IX – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvrđuju druga
znanja i sposobnosti:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potpisane i ovjerene izjave iz t. 3. i 6. opštih uslova (ovjerene od strane
nadležnog organa),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak
(ne starije od šest mjeseci),
– ovjerena kopija diplome o stečenom obrazovanju i
– biografi ja – potpisana.
Dokazi (dokumenta) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
X – Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u Ministarstvo zdravlja
i socijalne zaštite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka,
sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana
objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
XI – Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/03-111-13-2/21
19.3.2021. godine Ministar,
Banja Luka Dr Alen Šeranić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 026

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.04.2021

Datum objave: 30.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.