fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Agrarnog fonda Istočno Sarajevo

Agrarni fond Istočno Sarajevo

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Agrarnog fonda Istočno Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana
18. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/07), člana 25. Statuta Grada Istočnog Sarajeva (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 20/17) i Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Agrarnog fonda Istočno Sarajevo, broj: 01-013-17.21/20, od 2.6.2020. godine, Skupština grada Istočnog Sarajeva raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Agrarnog fonda Istočno Sarajevo

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Agrarnog
fonda Istočno Sarajevo.
Kandidati za direktora Agrarnog fonda Istočno Sarajevo, pored uslova propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), moraju
ispunjavati opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da im radni odnos, na bilo kom nivou vlasti u BiH ili entitetu, nije
prestao po osnovu disciplinske mjere u periodu od 3 (tri) godine prije dana
objavljivanja ovog konkursa,
4. da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj
Jugoslaviji (član 9. tačka 1. Ustava BiH),
5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. da nisu osuđivani za krivična djela ili prekršaje koji ih čine nepodobnim za obavljanje dužnosti za koju se kandiduju,
7. da ne postoji sukob interesa, u smislu Zakona o sukobu interesa
Republike Srpske.
Posebni uslovi:
– da imaju visoku stručnu spremu – VII stepen,
– da imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci.
Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost ili biti na položaju koji dovodi do
sukoba interesa kako je to propisano odredbama Zakona o sukobu interesa
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08).
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci –
član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjeren prepis:
– biografi ju,
– diplomu,
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci,
– uvjerenje da nisu osuđivani, ne starije od 6 (šest) mjeseci,
– uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
– uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima VSS.
Za dokaze iz Opštih uslova t. 3, 4. i 7. kandidati dostavljaju 3 (tri) pismene izjave ovjerene od nadležnog opštinskog organa.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Euro
Blic”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave dostaviti na adresu: Gradska uprava Istočno Sarajevo, Ul.
Stefana Nemanje br. 14, Stručna služba Skupštine, Komisiji za izbor.
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Konačno imenovanje, na prijedlog Komisije za izbor, vršiće Skupština
grada Istočnog Sarajeva.
Broj: 01-013-24/20 Predsjednik
24.6.2020. godine Skupštine grada,
Istočno Sarajevo Mr Miroslav Lučić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.07.2020

Datum objave: 30.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.