fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opština Šamac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 36. Statuta Opštine Šamac (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj 9/17) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Šamac, broj: 07-022-60/21, od 23.2.2021. godine (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj 4/21), Skupština opštine Šamac raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opština Šamac

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
člana 36. Statuta Opštine Šamac (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj
9/17) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Šamac, broj: 07-022-60/21, od
23.2.2021. godine (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj 4/21), Skupština
opštine Šamac raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora članova upravnih odbora javnih
ustanova čiji je osnivač Opština Šamac

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i članova
upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač Opština Šamac:
1) direktora Javne predškolske ustanove “Radost” Šamac,

2) direktora Javne ustanove Centar za kulturu Šamac,
3) jednog člana Upravnog odbora Javne predškolske ustanove “Radost”
Šamac, kao predstavnik osnivača,
4) jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu
Šamac,
5) jednog člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Apoteka”
Šamac.
II – Poslovi i nadležnosti direktora i upravnih odbora javnih ustanova čiji
je osnivač Opština Šamac defi nisani su odredbama zakona i statutom javne
ustanove u koju se vrši izbor i imenovanje.
III – Imenovanja na upražnjenim pozicijama iz tačke I podt. 1) i 2) vrši se
na mandatni period od četiri (4) godine, a imenovanja na upražnjenim pozicijama iz tačke I podt. 3), 4) i 5) vrši se na period trajanja mandata upravnog
odbora u koji se lice imenuje.
IV – Direktor javne ustanove ima status zaposlenog lica na određeno
vrijeme do isteka roka na koji je izabran.
Član upravnog odbora javne ustanove nema status zaposlenog lica.
V – Opšti uslovi za kandidate su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije otpušten iz državne službe, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja upražnjenog mjesta,
5) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenom mjestu, odnosno da se protiv njega ne vodi
krivični postupak,
6) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7) da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske.
VI – Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
1) za direktora Javne predškolske ustanove “Radost” Šamac
– završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u Predškolskoj ustanovi na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika,
– završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent
potreban u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili
stručnog saradnika, te diplomirani pravnik ili ekonomista,
– najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
2) za direktora JU Centar za kulturu Šamac:
– visoka ili viša stručna sprema društvenog smjera,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– organizacione i komunikacione sposobnosti;
3) za jednog člana Upravnog odbora Javne predškolske ustanove “Radost” Šamac, kao predstavnik osnivača:
– visoka ili viša stručna sprema,
– poznavanje problematike i djelatnosti kojom se bavi Predškolska ustanova,
– poznavanje sadržaja i rada organa upravljanja i
– najmanje tri godine radnog iskustva;
4) za jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Šamac:
– visoka, viša ili srednja stručna sprema,
– poznavanje djelatnosti Javne ustanove i djelokruga rada i odgovornosti
Upravnog odbora,
– radno iskustvo najmanje jedna godina u traženom stepenu obrazovanja;
5) za jednog člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Apoteka” Šamac:
– visoka ili viša stručna sprema,
– poznavanje problematike i djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt,
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja,
– najmanje tri godine radnog iskustva.
Izuzetno, za člana Upravnog odbora pored ispunjavanja ostalih uslova može
se imenovati kandidat koji ima najmanje srednju stručnu spremu, ako nema drugih kandidata, s tim što isti mora imati najmanje pet godina radnog iskustva.
VI – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske.
Zaposleni u javnoj ustanovi ne mogu biti članovi njenog upravnog odbora.
VII – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti:
– uvjerenje o državljanstvu,
– foto-kopiju lične karte,
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidat će dostaviti prije
konačnog imenovanja,
– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi u zavisnosti na
koju poziciju kandidat konkuriše,
– uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
– uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od tri mjeseca),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– ovjerenu pisanu izjavu da nije otpušten iz državne službe na osnovu
disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,
– ovjerenu pisanu izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
– ovjerenu pisanu izjavu u vezi sa članom IX tačka 1. Ustava BiH.
Dokumenta koja se dostavljaju moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog javnog konkursa pozvaće se na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti naknadno
obaviješteni.
VIII – Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Euro Blic” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
IX – Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana
objavljivanja Javnog konkursa.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem
prijemne kancelarije Opštinske uprave Opštine Šamac ili poštom na adresu:
Opštinska uprava Opštine Šamac, Ul. kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 4
Šamac, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora javnih ustanova
čiji je osnivač Opština Šamac.
Broj: 07-111-86/21 Predsjednik
1.4.2021. godine Skupštine opštine,
Šamac Simo Varadinović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 32

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 28.04.2021

Datum objave: 13.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.