fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora “Gradska tržnica” a.d. Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora “Gradska tržnica” a.d. Prijedor

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora “Gradska tržnica” a.d. Prijedor

Republike Srpske”, broj 75/04) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), a u skladu sa čl. 42. i 48. Statuta “Gradska tržnica”
a.d. Prijedor, Nadzorni odbor Društva, na 17. sjednici, održanoj 29.5.2015.
godine, donio je Odluku, kojom r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora “Gradska tržnica” a.d. Prijedor
1. Osnov
Nadzorni odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
“Gradska tržnica” a.d. Prijedor na osnovu člana 42. Statuta Društva.
2. Mandat
Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
3. Opšti uslovi za kandidata:
– da je državljanin BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se na kandidata ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH,
– da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova na upražnjenom mjestu,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
4. Posebni uslovi za kandidata:
– da ima najmanje višu stručnu spremu,
– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećoj poziciji,
– da dostavi prijedlog okvirnog plana i programa rada za mandatni period.
5. Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano odredbama člana 5. Zakona
o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 73/08), člana 13. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04) i člana 5. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
6. Potrebna dokumentacija i procedura
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.
Potrebnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenom prepisu, a
kandidati koji ne budu imenovani istu će naknadno moći preuzeti u sjedištu
Društva.
Javni konkurs objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”, a isti ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
“Gradska tržnica” a.d. Prijedor, Miloša Obrenovića bb. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Kandidati koji uđu u uži izbor blagovremeno će biti pozvani na intervju
od strane Nadzornog odbora, koji će potom, a najkasnije u roku od 10 dana,
izvršiti imenovanje direktora.
Odluka o konačnom imenovanju direktora biće objavljena na sajtu
Banjalučke berze.
Broj: 206/20
15.7.2020. godine Predsjednik,
Prijedor Božo Mutić, s.r

Izvor: Službeni Glasnik RS broj 71 od 21.07.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.08.2020

Datum objave: 22.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.