fbpx

Direktor Srbac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac, („Službeni glasnik opštine Srbac, broj13/20), Skupština opštine Srbac raspisuje

Direktor Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA SRBAC
Broj: 01- 022-86/21

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac, („Službeni glasnik opštine Srbac, broj13/20), Skupština opštine Srbac raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac

I – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac.

II – Opis poslova
Direktor:rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada,vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

III – Mandat
Mandat traje četiri godine.
Imenovano lice po isteku perioda na koji je imenovano ima mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.

IV – Status
Radno pravni status direktora i druga pitanja po osnovu rada utvrđuju se aktom ustanove.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Opšti i posebni uslovi:
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenoj ustanovi,
5. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:
– visoka ili viša stručna sprema,
– radno iskustvo od tri godine u struci,
– organizatorske sposobnosti.

VI – Nespojivost i sukob interesa
Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.

VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: Biografiju, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), Diplomu, Potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak odnosno da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenoj ustanovi, Potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa i potpisanu i ovjerenu izjavu o posjedovanju organizatorskih sposobnosti.
Kandidati su dužni da dostave original ili ovjerene kopije traženih dokumenata.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat do okončanja izbornog postupka

VIII – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Imajući u vidu ovlaštenja ombudsmena, iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima vezano za prigovore na konačno imenovanje postoji stalna potreba uvida u priložena dokumenta pa se sva dokumetna priložena uz prijavu na konkurs neće vraćati kandidatima.

IX – Objavljivanje konkursa
Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu „Glas Srpske“.

X – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac, Trg boraca broj 1, sa naznakom Komisiji za izbor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 24.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.