fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Milići

Ovaj oglas je istekao

J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Milići

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Milići

OPIS RADNOG MJESTA
Skupština opštine Milići raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Milići

I – Skupština opštine Milići raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Milići.

II- Opis poslova : Direktor obavlja poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima ustanove.

III – Mandat: direktor iz tačke I Konkursa imenuje se na period od četiri (4) godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV- Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

a) Opšti uslovi:
1.Da su državljani Republike Srpske ili BiH,
2.Da su stariji od 18 godina,
3.Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.Da nisu otpušteni iz službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri godine prije objavljivanja Konkursa,
5.Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti i da se na njega ne odnosi član IX, stav 1.Ustava BiH.

b) Posebni uslovi:
1.Završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje tri godine sa najmanje 180 ECTS do 240 ECTS bodova sa sledećim zvanjima: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, diplomirani psiholog, diplomirani pedagog, diplomirni sociolog, menadžer socijalne politike i socijalne zaštite, diplomirani specijalni pedagog i diplomirani defektolog (diplomirani socijalni edukator i rehabilitator),
2.Najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
3.Položen stručni ispit za rad u organima uprave,
4.Poznavanje problematike u oblasti socijalne zaštite,
5.Pokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova,
6. Program rada ustanove za naredni period .

V-Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/03), i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj : 73/08 i 52/14).

VI-Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– biografiju sa kretanjem u službi,
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu kopiju diplome,
– uvjerenje o radnom stažu ili ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od šest mjeseci,
– uvjerenje da nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
– ovjerena izjava da nisu otpušteni iz službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
– ovjerenu izjavu da se ne nalaze u sukobu interesa,
– ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana član IX, stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da ne služe kaznu zatvora izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda,
– program rada Ustanove za koju se bira na mandatni period.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidat po završetku izborne procedure.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor i imenovanje će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Konačno imenovanje će vršiti Skupština opštine Milići uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

VII- Rok za podnošenje prijava.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na web stranici Opštine Milići.

U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.
Prijave na Konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Milići, ul. Jovana Dučića br. 2. Milići, sa naznakom:
Komisija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Milići.
O rezultatima Konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od osam dana od dana izbora.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 26.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.