fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 87. Zakona o socijalnoj zaštiti, („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12, 90/16 i 94/19) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad, broj 02-022-43/21 („Službeni glasnik opštine Novi Grad“broj 3/21), Skupština opštine Novi Grad raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 87. Zakona o socijalnoj zaštiti, („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12, 90/16 i 94/19) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad, broj 02-022-43/21 („Službeni glasnik opštine Novi Grad“broj 3/21), Skupština opštine Novi Grad raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad
I-Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad .

II-Opis poslova
Djelokrug poslova direktora propisan je Statutom i opštim aktima Ustanove.

III-Mandat
Direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad imenuje se na period od četiri godine.
Radnopravni status,plata i druga primanja direktora po osnovu rada za mandatni period utvrđuju se zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV-Opšti uslovi su:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj, u periodu od tri godine prije dana obavljanja Javnog konkursa,
4. da se na njih ne odnosi član IX 1.Ustava BiH,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
6. da ne obavljaju dužnost, aktivnosti i da nisu na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske,
7. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

V- Posebni uslovi su:
1. VSS prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuju se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da imaju stručnu spremu stečenu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje,odgovarajućeg usmjerenja, a koji neposredno rade sa korisnicima na pružanju socijalnih usluga i to:
– diplomirani socijalni radnik,
– diplomirani pravnik,
– diplomirani psiholog,
– diplomirani sociolog,
– diplomirani menadžer socijalne politike i socijalne zaštite
– diplomirani pedagog,
– diplomirani specijalni pedagog i
– diplomirani defektolog(diplomirani specijalni edukatori i rehabilitator) ili lica koja imaju visoku stručnu spremu ekonomskog smjera
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci
3. položen stručni ispit za rad u organima uprave

VI- Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,br.73/08 i 52/14)), Zakonom o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 97/16 i 36/19)i drugim zakonima.

VII-Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
1. biografiju o kretanju u službi
2.uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke IVpod. 3,4 i 6 ovog konkursa.
5.ovjerenu kopiju lične karte,
6. dokaz o radnom iskustvu,
7.uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za funkcije
8. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
9.ovjerenu kopiju diplome
10.dokaz o polženom stručnom ispitu za rad u organima uprave

Izabrani kandidat će dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti po završetku izborne procedure.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na adresu
koju navedu u prijavi.
Direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad imenovaće Skupština opštine Novi Grad uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

VIII-Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u dnevnom listu“Glas Srpske“.
Ako konkurs nebude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

IX-Rok za podnošenje prijava na konkurs iz tačke I ove odluke je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br.2.,79220 Novi Grad sa naznakom: „ Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.04.2021

Datum objave: 17.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.