fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradski sportski centar „ Sportska dvorana “ Novi Grad

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 52. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj 2/17) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradski sportski centar „Sportska dvorana“ Novi Grad broj 02-022-42 /21(„Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj 3/21), Skupština opštine Novi Grad raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradski sportski centar „ Sportska dvorana “ Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 52. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj 2/17) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradski sportski centar „Sportska dvorana“ Novi Grad broj 02-022-42 /21(„Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj 3/21), Skupština opštine Novi Grad raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gradski sportski centar „ Sportska dvorana “ Novi Grad

I-Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Gradski sportski centar “Sportska dvorana “ Novi Grad.
II-Opis poslova
Djelokrug poslova direktora propisan je Statutom i opštim aktima Ustanove.

III-Mandat
Mandat direktora Ustanove traje četiri godine, od dana imenovanja, uz mogućnost ponovnog izbora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV-Opšti uslovi su:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
– da je stariji od 18 godina
– da nije otpušten iz državne službe po osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa za upražnjenu funkciju,
– da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ( član 9. tačka 1. Ustava BiH),
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
– da nije u sukobu interesa prema Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

V-Posebni uslovi su:
– da ima visoku ili višu stručnu spremu,
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva,
– da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti
– uspješnost i postignuti rezultati na ranijim poslovima
VI- Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,br.73/08 i 52/14)), Zakonom o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 97/16 i 36/19)i drugim zakonima.

VII-Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
– ovjerenu kopiju diplome i lične karte,
– dokaz o radnom iskustvu,
– uvjerenje o državljanstvu,
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
funkcije i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
– ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe po osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa za upražnjenu funkciju,
– ovjerenu izjavu da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ( član 9. tačka 1. Ustava BiH),
– ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnosti i da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u orgnima vlasti Republike Srpske.

VIII-Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u dnevnom listu“Glas Srpske“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

IX-Rok za podnošenje prijava na konkurs iz tačke I ove Odluke je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentima se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br.2., 79220 Novi Grad, sa naznakom: „Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JU GSC „Sportska dvorana Novi Grad“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.04.2021

Datum objave: 17.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.