fbpx

JAVNI KONKURS Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Jezero

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Vuk Karadžić“ Jezero

JAVNI KONKURS Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Jezero

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“
Jezero, Vuka Karadžića bb, Jezero

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Jezero

I-Predmet
Školski odbor JU OŠ“Vuk Karadžić“ Jezero raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU OŠ“Vuk Karadžić“ Jezero

II- Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovanju.Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III- Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje 4-godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV-Status
Direktor škiole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutum škole i Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V-Uslovi za učešće na konkurs
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:
Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske i
-da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:-da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

VI – Potrebna dokumentacijaKao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Pijavu – u kojoj kandidat, između ostalog, taksativno navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost),
-Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,(navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost).
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili drugim maloljetnim licem.
-Prijedlog programa rada direktora u naredno četvorogodišnjem mandatu.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII- Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijavePrijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola ” Vuk Karadžić” Jezero Ul. Vuka Karadžića bb70 206 Jezerosa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero”.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII- Napomena
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.