fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić“ Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ” Petar Kočić“ Prijedor

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić“ Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ ” Petar Kočić“ Prijedor
Broj:706/20

Na osnovu člana 136. stav (6), stav (7) i stav (8) , člana 137. stav (4) ,stav (5) i stava (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17, 31/18, 123/18 odluka US, 84/19), člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( “Službeni glasnik RS” broj: 49/18), i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora broj: 705/20 od 15.10.2020. godine, Školski odbor JU Osnovne škole “Petar Kočić“ Prijedor raspisuje :

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić“ Prijedor

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić“ Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola”Petar Kočić“ Prijedor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić” Prijedor se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursuZa direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić“ Prijedor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu ( “Službeni glasnik RS” broj: 1/16, 66/18) , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17, 31/18, 123/18 odluka US, 84/19) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( “Službeni glasnik RS” broj: 49/18) to:
1. Opšti uslovi:- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
– Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 123/18 odluka US, 84/19),
– Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,
– Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V – Potrebna dokumentacija:Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,-Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu
– ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijavePrijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovne škole “Petar Kočić” Prijedor, V korpusa bb, 79101 Prijedor, sa naznakom ” Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Petar Kočić” Prijedor” ( NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ ” Petar Kočić“ Prijedor, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.