fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola ‘’Vuk Karadžić’’ iz Vlasenice, raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola ‘’Vuk Karadžić’’ iz Vlasenice,
raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica bira se na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i čije su prijave stigle blagovremeno, u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi
oDa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
oDa je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
oDa je stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi
oDa ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
oDa ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
oDa ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi,
oDa nije osiđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
oPrijavu u kojoj kandidat navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
oKratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
oIzvod iz matične knjige rođenih,
oUvjerenje o državljanstvu Bih i RS,
oDiplomu o završenoj stručnoj spremi,
oPotvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
oUvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
oLjekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
oUvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
oUvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
oPrijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
oPreporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
oDruge dokaze o utvrđivanju zvanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica, Svetosavska 30, 75440 Vlasenica, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica’‘.
Kandidati su dužni dostaviti dokumente (dokaze) u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.
Konkurs ostaje otvaren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora škole.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.