fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši

Javna ustanova Sportska dvorana Laktaši

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 41/03) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši, broj: 01-022-16/20, od
20. februara 2020. godine, Skupština opštine Laktaši raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši

I – Opis poslova
Direktor Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši rukovodi Ustanovom,
predstavlja i zastupa Ustanovu, odgovara za zakonitost rada Ustanove,
predlaže program rada, plan razvoja, fi nansijski plan i preduzima mjere za
njihovo sprovođenje, predlaže akta koja donosi Upravni odbor, organizuje
poslovanje Ustanove, izvještava o rezultatima rada i poslovanja, imenuje
i razrješava lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, odlučuje o
pojedinačnim pravima i odgovornostima radnika, vrši druge poslove u skladu
sa zakonom i opštim aktima Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši.
II – Mandat
Direktor Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši imenuje se na period
od četiri godine.
III – Status
Radnopravni status, plata i druga primanja direktora po osnovu rada
za mandatni period utvrđuju se zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim
aktom Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši.
IV – Opšti uslovi za kandidate su
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH
(bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja Javnog konkursa,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za
obavljanje poslova direktora,
6. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
7. da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu
da se pojave pred Sudom.
V – Posebni uslovi za kandidate su
1. završen prvi ciklus studijskog programa društvenog smjera,
2. najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
3. potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se bavi JU Sportska
dvorana Laktaši,
4. program rada.
VI – Sukob interesa
– Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima
vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08
i 52/14), Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 97/16 i 36/19) i drugim zakonima.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci (član
5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske – “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. biografi ju o kretanju u službi,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. ovjerenu kopiju lične karte,
5. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
6. ovjerenu kopiju diplome,
7. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
8. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo,
9. dokaz o traženom radnom iskustvu u struci,
10. dokaz o stručnom znanju iz djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt,
11. program rada,
12. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz podt. 4. i 7. tačke IV Konkursa,
13. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
Sva dokumentacija priložena uz prijavu na Konkurs treba biti u originalu
ili u ovjerenoj foto-kopiji.
VI OGLASNI DIO – Broj 24 16.3.2020.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
u vezi sa prigovorima na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida
u podnesena dokumenta, te iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na
Konkurs neće biti vraćena kandidatima.
VIII – Rok za podnošenje prijave
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 30 dana od dana
posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz prethodnog
stava.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili poštom, na
adresu: Stručna služba Skupštine opštine Laktaši, Karađorđeva ulica broj 56,
Laktaši, sa naznakom: Komisija za izbor direktora Javne ustanove Sportska
dvorana Laktaši.
Broj: 01-120-7/20 Predsjednik
28.2.2020. godine Skupštine opštine,
Laktaši Dr Boris Spasojević, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2020

Datum objave: 17.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.