fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica.

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
člana 18. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/07, 109/12 i 44/16), člana 81. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/15),
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa upravljanja
u javnim preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač
Skupština opštine Vlasenica (“Službeni glasnik opštine Vlasenica”, broj
8/14) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci”
Vlasenica (“Službeni glasnik Opštine Vlasenica”, broj 4/20), Skupština opštine Vlasenica raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje

I – Direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
“Prvi koraci” Vlasenica.
II – Opis poslova
Direktor rukovodi Ustanovom, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada.
Nadležnost, prava, obaveze i odgovornosti direktora utvrđeni su zakonom,
Statutom Ustanove i propisima koji regulišu djelatnost za koju se direktor imenuje.
III – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
IV – Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.
a) Opšti uslovi:
1. da sudržavljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kom nivou vlasti u BiH
(bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom
nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja
upražnjene pozicije,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti,
6. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
b) posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent
potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika ili prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent
potreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika
ili stručnog saradnika, te diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista,
2. najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja
visoke stručne spreme,
3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.
V – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa, kako je određeno Zakonom o sprečavanju sukoba
interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.
VI – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
– diplomu ili ovjerenu kopiju diplome,
– dokaz o potrebnom radnom iskustvu,
– biografi ju sa kretanjem u službi,
– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od šest mjeseci,
– izvod iz kaznene evidencije,
– program rada,
– ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
– ovjerenu izjavu da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti,
– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne
i Hercegovine.
Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji
koja ne smije biti starija od šest mjeseci. Dokumenta priložena uz prijavu
neće se vraćati kandidatima.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat
za direktora do okončanja procedure.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor i imenovanje direktora obaviće intervju, o čemu će kandidati koji ispunjavaju uslove
Javnog konkursa biti blagovremeno obaviješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Prijave se mogu dostaviti neposredno u šalter-salu Opštinske uprave Opštine Vlasenica ili poštom, na adresu: Opština
Vlasenica, Ulica 9. januara br. 14, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi
koraci” Vlasenica.
Broj: 01-022-55/20 Predsjednik
10.6.2020. godine Skupštine opštine,
Vlasenica Gordana Trampić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.07.2020

Datum objave: 16.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.