fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Srbac“ i direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srbac, broj: 01-022-121/21 i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac, broj: 01-022-122/21, Skupština opštine Srbac raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Srbac“ i direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA SRBAC
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01- 022-121/21

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srbac, broj: 01-022-121/21 i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac, broj: 01-022-122/21, Skupština opštine Srbac raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Srbac“ i direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac

I – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Srbac“ i direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac.

II – Opis poslova
Direktor: rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada,vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

III – Mandat
Mandat traje četiri godine.
Imenovano lice po isteku mandata ima mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.

IV – Status
Radno pravni status direktora i druga pitanja po osnovu rada utvrđuju se aktom ustanove.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Opšti i posebni uslovi:
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
5. Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u ustanovi, (kandidat za direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Srbac“),
6. Da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:
1. Za direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Srbac“:
– visoka stručna sprema (VII stepen), doktor medicine, doktor stomatologije ili doktor medicine specijalista,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– poznavanje djelatnosti u oblasti za koju se imenuje.

2. Za direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac:
– visoka (VII) stepen stručne spreme društvenog smjera,
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

VI – Nespojivost i sukob interesa
Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.

VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: Biografiju, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu, Diplomu, Potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, Potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa, Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u ustanovi, (kandidat pod 1.), Dokaz o poznavanju djelatnosti u oblasti za koju se imenuje (kandidat pod 1.).
Kandidati su dužni da dostave original ili ovjerene kopije traženih dokumenata.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati do okončanja izbornog postupka

VIII – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Imajući u vidu ovlaštenja ombudsmena, iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima vezano za prigovore na konačno imenovanje postoji stalna potreba uvida u priložena dokumenta pa se sva dokumetna priložena uz prijavu na konkurs neće vraćati kandidatima.

IX – Objavljivanje konkursa
Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu „Glas Srpske“.

X – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odsjek za skupštinske poslove, Trg boraca broj 1, sa naznakom Komisiji za izbor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.06.2021

Datum objave: 09.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.