fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Bileća

Ovaj oglas je istekao

Skupština opštine Bileća raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Bileća

OPIS RADNOG MJESTA
Skupština opštine Bileća

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Bileća
I – Skupština opštine Bileća raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:

1.direktora JU Centar za socijalni rad Bileća,
2.direktora JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost“ Bileća,
3.direktora JU Dom kulture „Jevto Dedijer“ Bileća,
4.direktora JU Kulturno-sportski centar Bileća,
5.direktora JU Centar za informisanje Bileća,
6.direktora JU Turistička organizacija opštine Bileća.

II – Opis poslova
Direktor rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada. Direktor izvršava i druge poslove utvrđene zakonom i statutom ustanove.
III – Mandat
Direktor se imenuje na period od četiri godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Opšti uslovi za kandidate:
-da su državljani Republike Srpske ili BiH,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, odnosno entitetima u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
-da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje traženih poslova,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
-da se na njih ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH.

V – Posebni uslovi:
1.1 Posebni uslovi za kandidate za direktora JU Centar za socijalni rad Bileća:
-Visoka stručna sprema, lica koja su stekla obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuju se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno imaju stručnu spremu prema zakonu koji reguliše visoko obrazobanje odgovarajućeg usmjerenja i to:diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, diplomirani specijalni pedagog, diplomirani defektolog (diplomirani specijalni edukator i rehabilitator), kao i lica koja imaju visoku stručnu spremu ekonomskih usmjerenja.
-najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
-položen stručni ispit za rad u organima uprave,
-program rada za period na koji se imenuje direktor.

2.1 Posebni uslovi za kandidate za direktora JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost“ Bileća:
– visoka stručna sprema, završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika, ili prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika ili diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista.
– najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
– program rada za period na koji se imenuje direktor.

3.1 Posebni uslovi za kandidate za direktora JU Dom kulture „Jevto Dedijer“ Bileća:
– visoka ili viša stručna sprema društvenog smjera,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci.
– program rada za period na koji se imenuje direktor.

4.1 Posebni uslovi za kandidate za direktora JU Kulturno-sportski centar Bileća:
– visoka stručna sprema sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
– program rada za period na koji se imenuje direktor.

5.1 Posebni uslovi za kandidate za direktora JU Centar za informisanje Bileća:
– visoka stručna sprema društvenog smjera,
– najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti informisanja,
– program rada za period na koji se imenuje direktor.

6.1 Posebni uslovi za kandidate za direktora JU Turistička organizacija opštine Bileća
– visoka stručna sprema turističkog ili društvenog smjera sa ostavrenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
– aktivno znanje jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa SEF standardima,
– program rada za period na koji se imenuje direktor.

VI – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji ih dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/08), Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.25/03,41/03 i 104/06), i Zakonom o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.68/07,109/12 i 44/16).

VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs, u kojoj će navesti na koju poziciju se prijavljuju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-foto-kopiju lične karte,
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, odnosno entitetima u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
-svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH,
-svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu u sukobu interesa,
-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
-uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanosti, koje nije starije od šest mjeseci,
-ovjerenu kopiju diplome,
-dokaz o radnom iskustvu,
-za kandidate pod tačkom 6.1. uvjerenje/certifikat o aktivnom znanju stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa SEF standardima, izdato od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika ili diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika,
-program rada za period na koji se imenuje direktor,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidati).

VIII – Rok
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

IX – Ostale odredbe
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Bileća, obaviće intervju na kojem će vršiti ocjenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i vještine kandidata.Konačnu odluku o imenovanju donosi Skupština opštine Bileća.

X – Ostale odredbe
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Skupština opštine Bileća, Kralja Aleksandra 28, 89230 Bileća, Komisija za sprovođenje postupka za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Bileća – ne otvarati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 17.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.