fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik

Ovaj oglas je istekao

Javno preduzeće “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik

Na osnovu čl. 7. i 11. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), čl. 7 i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), člana 52. stav 1. tačka 6. Statuta Javnog preduzeća
“Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik i Odluke Nadzornog odbora o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora, broj:
NO-LIV-05/20, od 11.2.2020. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća
“Regionalna deponija” Zvornik, na sjednici održanoj 11.2.2020. godine, donio je Odluku kojom r aspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća
“Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik

I – Pravni osnov
Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik
raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća u
skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Statutom Javnog preduzeća i
Odlukom Nadzornog odbora o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za
izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća “Regionalna deponija” d.o.o.
Zvornik.
II – Opis poslova
Nadležnost, obaveze i odgovornosti direktora Javnog preduzeća
“Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik utvrđeni su zakonom i Statutom
Javnog preduzeća.
III – Mandat
Izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća “Regionalna deponija”
d.o.o. Zvornik vrši se na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Kandidat za direktora Javnog preduzeća mora ispunjavati sljedeće uslove.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri
godine prije objavljivanja Konkursa,
5. da nije osuđivan, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6. da se ne nalazi na izdržavanju kazne izrečene presudom Međunarodnog
tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužnicom tog tribunala, a nije
se povinovao da se pojavi pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava Bosne i
Hercegovine),
7. da nije lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo
kom nivou političkog organizovanja.
14.5.2020. OGLASNI DIO – Broj 46 V
V – Posebni uslovi:
1. visoka stručna sprema (VII stepen) tehničke, ekonomske ili pravne struke,
2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim položajima,
3. da posjeduje odgovarajuća stručna i profesionalna znanja, rukovodne
i organizacione sposobnosti,
4. dokazani rezultati i uspjesi ranijih poslova.
VI – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano odredbama:
– člana 13. Zakona o javnim preduzećima,
– člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske.
VII – Potrebni dokumenti
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– biografi ju sa podacima o kretanju u službi,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci),
– ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,
– uvjerenje o radnom stažu – iskustvo u struci,
– uvjerenje da nije osuđivan (ne starije od šest mjeseci),
– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od
šest mjeseci).
Za dokaze iz tačke IV Opštih uslova pod 4, 6. i 7. kandidati prilažu
pismenu izjavu, a kod tačke VI Sukob interesa pismenu izjavu o nepostojanju
sukoba interesa.
Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenom prepisu.
VIII – Objavljivanje Javnog konkursa
Ovaj konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i jednom dnevnom listu koji izlazi u Republici Srpskoj.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
u glasilu iz tačke VIII. Prijave se dostavljaju lično na protokol ili poštom, na
adresu: JP “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik, Svetog Save bb, 75 400
Zvornik – Komisiji za izbor direktora, sa naznakom: Prijava na Konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Po zaključenju Konkursa, sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove
za imenovanje Komisija za izbor obaviće intervju, a o rezultatima Konkursa
kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Broj: NO-LIV-07/20 Predsjednik
11.2.2020. godine Nadzornog odbora,
Zvornik Hazim Halilović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.05.2020

Datum objave: 15.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.