fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU CPKD “Prosvjeta” Rudo

Ovaj oglas je istekao

JU CPKD “Prosvjeta” Rudo

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU CPKD “Prosvjeta” Rudo

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 18. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/07, 109/12 i 44/16), člana 36. Statuta Opštine Rudo (“Službeni glasnik opštine Rudo”, br. 4/17, 8/17) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor  i imenovanje direktora JU CKPD “Prosvjeta” Rudo (“Službeni glasnik opštine Rudo”, broj 10/19), Skupština opštine Rudo raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JU CPKD “Prosvjeta” Rudo

I – Skupština opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
– direktora JU CPKD “Prosvjeta” Rudo.
II – Opis poslova
Direktor obavlja poslove u skladu sa propisima koji regulišu djelatnost
JU CKPD “Prosvjeta” Rudo i njihovim opštim aktima.
III – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog
imenovanja.
IV – Opšti uslovi za kandidate:
1. da su stariji od 18 godina,
2. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
3. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za
obavljanje poslova upražnjene pozicije,
5. da nisu otpušteni iz državne službe, na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta), kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja upražnjene pozicije,
6. da se na njih ne odnosi član IX – stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
V – Posebni uslovi za kandidate
Za direktora JU CKPD “Prosvjeta” Rudo:
– visoka ili viša stručna sprema pravnog, ekonomskog ili tehničkog
smjera,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– uspješnost u prethodnom radu,
– posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti.
VI – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o sprečavanju sukoba
interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 73/08 i 52/14) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03).
VII – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti:
1. izvod iz matične knjige rođenih i ovjerenu foto-kopiju lične karte,
2. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
ne starije od šest mjeseci,
3. uvjerenje da nisu osuđivani za djelo koje ih čini nepodobnim za
obavljanje poslova upražnjene pozicije (izdaje MUP po mjestu rođenja) ne
starije od tri mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj navedeni dokaz
pribaviće se službenim putem),
4. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od šest mjeseci,
5. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da ispunjavaju
uslove iz tačke IV podt. 5. i 6. i da nisu u sukobu interesa u smislu tačke VI
Konkursa,
6. dokaz o stručnoj spremi – diploma,
7. dokaz o radnom iskustvu,
8. biografi ju o kretanju u službi,
9. program rada napisan na ne više od četiri stranice.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po
završetku izborne procedure.
Sva dokumenta mogu se priložiti u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
VIII – Objavljivanje Konkursa i rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas
Srpske” i na Televiziji Rudo. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno,
rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa. Sa svim
kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti
blagovremeno obaviješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, ili poštom, na
adresu: Opština Rudo, Ul. đenerala D. D. Mihailovića 41, 73 260 Rudo, sa
naznakom: Komisija za izbor i imenovanje organa upravljanja u preduzećima
i ustanovama čiji je osnivač SO Rudo.
Broj: 01-022-75/19 Predsjednik
10.1.2020. godine Skupštine opštine Rudo,
Rudo Velibor Ćirović, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.01.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.