fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 81. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15), Odluke o raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj 4/21) i člana 37. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj 3/17) Skupština opštine Čelinac raspisuje PONOVNI JAVNI KONKURS Za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
Opština Čelinac,
ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50
telefon: 051/551-012

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 81. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15), Odluke o raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj 4/21) i člana 37. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj 3/17) Skupština opštine Čelinac raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac

I- Raspisuje se ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac.

II- Opis poslova
Direktor rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu, odgovara za zakonitost njenog rada i vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju, statutom i drugim aktima ustanove.

III- Mandat
Direktor iz tačke I ovog konkursa imenuje se na period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV- Opšti uslovi za kandidate su:
1.Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18. godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.Da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa
5.Da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH ( da nije pod optužnicom Suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji).

V- Posebni uslovi
1.Završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika, završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalentpotreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista,
2.Najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
3.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

VI- Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa po Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) i Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08 i 52/14).
VII-Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenu kopiju i da nisu starijiod tri mjeseca i to:
1.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Ovjerenu kopiju diplome,
4.Biografija o kretanju u službi,
5.Potvrda o radnom stažu,
6.Ovjerena izjava da se ne vodi krivični postupak,
7.Ovjerena izjava da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenoj poziciji,
8.Ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih i posebnih uslova propisanih u tački IV 4. i 5. Konkursa i tački VI,
9.Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidate koji uđu u uži izbor)

Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmena koji proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, u vezi prigovora na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene dokumente, te se iz toga razloga dokumenta priložena uz prijave na Konkursneće vraćati kandidatima.

VIII-Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ako konkurs ne bude objavljen istog dana u oba glasila, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali ošte i posebne uslove konkursa, Komisija za sprovođenje postupka za izbor i imenovanje direktora će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u šalter salu Opštine ili poštom na adresu: Opština Čelinac, ul.Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor direktora JU Dječiji vrtić „Neven“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 07.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.