fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20, 92/20) i člana 136. stav 1. tačka 6. i člana 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i člana 3. stav 1.,2.,3 i 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/09, 118/09) i člana 2. stav 1.,2.,3.,4. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/18) i na osnovu Odluke broj 339/21 od 13.05.2021. godine, Školski odbor JU Muzičke škole “Konstantin Babić” Prnjavor raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzička škola "Konstantin Babić" Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ“ PRNjAVOR
Ul. Vladike Platona br.27 78430 Prnjavor,
tel.-faks:051/660-167,
E-mail: ms05@skolers.org
Djelovodni broj: 340/21

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20, 92/20) i člana 136. stav 1. tačka 6. i člana 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i člana 3. stav 1.,2.,3 i 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/09, 118/09) i člana 2. stav 1.,2.,3.,4. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/18) i na osnovu Odluke broj 339/21 od 13.05.2021. godine, Školski odbor JU Muzičke škole “Konstantin Babić” Prnjavor raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU MUZIČKA ŠKOLA “KONSTANTIN BABIĆ” PRNjAVOR

I Predmet
Školski odbor JU Muzičke škole “Konstantin Babić” Prnjavor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzičke škole “Konstantin Babić” Prnjavor.

II Opis poslova
Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III Mandat
Mandat direktora škole traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Uslovi za izbor
Za direktora JU Muzičke škole “Konstantin Babić” Prnjavor može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi:
1. Da je lice starije od 18 godina,
2. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.
Posebni uslovi:
1.da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2.da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;
3.da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4.da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;
5.da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeću dokumentaciju:
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci);
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
-prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;
-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatatima rada.

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.
Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

VI Rok zaučešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole: JU Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor, Ul. Vladike Platona br.27, 78 430 Prnjavor, sa naznakom za „Javni konkurs za izbor direktora škole“.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.