fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Novi Grad raspisuje javni konkurs

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Republika Srpska
Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad
Ive Andrića bb, 79220 Novi Grad;
tel./faks: Direktor – 052/ 752-058; Sekretar: 052/751 – 052;
web: http://osvuk.net;
e-mail: os040@skolers.org;
Broj: 521-3/20.

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) i člana 137. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16, 66/18), člana 2. i člana 3. stav Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora škole, broj: 521-2/20 od 09.11.2020. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad

I – Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
-da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
-ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20),
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
– Izvod iz Matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad, Ive Andrića bb, 79220 Novi Grad, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad“.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Obavještavanje kandidata
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.