fbpx

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE “PETAR KOČIĆ“ UGODNOVIĆ,TESLIĆ

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Kočić“ Ugodnović

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE “PETAR KOČIĆ“ UGODNOVIĆ,TESLIĆ

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE “PETAR KOČIĆ“ UGODNOVIĆ,TESLIĆ

I –Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“Ugodnović,Teslić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i to:
Opšti uslovi:
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-Da je državljanin Bosne i Hercegovine /Republike Srpske,
-Da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. Ovog stava.
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Na mjestu direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. Stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17 i 31/18).

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnogintegriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Preporuke ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
-Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu-kopiji u skladu sa zakonom,

VI –Rok za učešće na konkursu i nači dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Ugodnović, 74275 Blatnica opština Teslić, sa naznakom „za Javni kokurs za izbor i imenovanje direktora“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

VII – Napomena
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 11.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.