fbpx

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „RUDO“ RUDO

JU OSNOVNA ŠKOLA “RUDO”

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „RUDO“ RUDO

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA “RUDO”
RUDO
Na osnovu člana 136.stav 1.tačka 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), člana 2.stav.1.Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/18) i Odluke školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor direktora JU Osnovne škole „Rudo“, Rudo, Školski odbor JU Osnovne škole „Rudo“, Rudo, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „RUDO“ RUDO
I – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

II – Mandat
Direktor JU Osnovna škola „Rudo“ Rudo, bira se na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.
Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke.
Školski odbor pismenim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora, u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Rudo“, Rudo, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1.Opšti uslovi
-da je državljanin RS ili BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2.Posebni uslovi
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
-ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

IV – Potrebna dokumentacija
Kandidat koji konkkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta, kojim dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:
1. diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2. potvrdu kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
5. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
6. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
7. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen, kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
9. izvod iz matične knjige rođenih,
10. uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje iz stava 1. tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

V – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:JU Osnovna škola „Rudo“, Rudo,Cara Dušana 35A ,73260 Rudo, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“ /NE OTVARATI/.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u Glasu Srpske.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta školi neće se vraćati kandidatima.

VI – Način i rok obavještavanja kandidata
Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovna škola „Rudo“, Rudo, u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 09.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.