fbpx

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „SVETI SAVA“ NOVI GRAD

JU OŠ „Sveti Sava“, Novi Grad

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „SVETI SAVA“ NOVI GRAD

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad,
Nikole Pašića 13, 79220 Novi Grad
tel.: 052/751-654: 751-054, e-mail: os04[email protected]
Broj 459/20

Na osnovu člana 137 i člana 177. stav 2 ) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/ 18 i 84/19), člana 27 Statuta JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad, Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad, broj: 456/20 od 30.09.2020. godine, člana 26. Zakona o radu («Službeni glasnik Republike Srpske», broj:1/16 i 66/18 i člana 2 i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/18), Školski odbor JU osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „SVETI SAVA“ NOVI GRAD

I – Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispuljavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole «Sveti Sava» može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177.stav 2.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi i
– da ima preporuku Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
– Preporuku Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
– Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
– Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,(Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem,
– Prijedlog programa rada za mandatni period,
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Osnovna škola „Sveti Sva“, ul. Nikole Pašića 13, Novi Grad, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad u roku od osam (8) dana od dana od dostavljanja rješenja školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 15.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.