fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) i člana 137. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16, 66/18), člana 2. i člana 3. stav Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora škole, broj: 420/21 od 06.07.2021. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad, raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad,
Nikole Pašića 13, Novi Grad,
Broj: 422/21

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) i člana 137. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16, 66/18), člana 2. i člana 3. stav Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora škole, broj: 420/21 od 06.07.2021. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad

I – Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
-da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
-ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20),
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
– Izvod iz Matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u obrazovanju,
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“Novi Grad, Nikole Pašića 13, Novi Grad, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“Novi Grad.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Obavještavanje kandidata
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.