fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU SŠC “MIHAJLO PUPIN” DERVENTA
SVETOG SAVE BB
74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa

Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to :
1.Opšti uslovi :
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da su stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi :
-ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom,
-ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole i
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Potrebna dokumentacija :
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova uz prijavu kandidati su dužni dostaviti :
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od tri mjeseca ),
-uvjerenje da se protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca ),
-predložen program rada za mandatni period,
-biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta ( diploma ),
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u prosvjeti,
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diolome,
-druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava :
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:
JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa, ul. Svetog Save 1A, 74400 Derventa, sa naznakom : Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovome konkursu se neće vraćati kandidatima.

Napomena :
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora škole u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 07.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.