fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU “Turistička organizacija opštine Teslić”

Ovaj oglas je istekao

JU “Turistička organizacija opštine Teslić”

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU “Turistička organizacija opštine Teslić”

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 18. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/07, 109/12 i 44/16) i tačke 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU “Turistička organizacija opštine Teslić” (“Službeni glasnik opštine Teslić”, broj 5/19), Skupština opštine Teslić raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JU “Turistička organizacija opštine Teslić”

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU
“Turistička organizacija opštine Teslić“.
I – Opis poslova
Direktor organizuje i rukovodi radom Ustanove, predstavlja i zastupa
Ustanovu i odgovaran je za zakonitost njenog rada, a obavlja i druge poslove
predviđene Statutom Ustanove.
II – Mandat
Direktor Ustanove imenuju se na period od 4 (četiri) godine.
III – Status
Aktom o imenovanju direktor Ustanove zasniva radni odnos na mandatni period.
IV – Opšti uslovi za kandidate:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje funkcije,
5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne
i Hercegovine,
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
V – Posebni uslovi
Završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 180
ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci,
od čega najmanje jedna godina na rukovodećim poslovima u turističkom sektoru; aktivno znanje jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2, u skladu
sa CEF standardima; kvalitetan plan i program rada Turističke organizacije
za mandatni period.
VI – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju
koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. diplomu o traženoj stručnoj spremi,
4. uvjerenje o radnom iskustvu u traženoj stručnoj spremi i biografi ju o
kretanju u službi,
5. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe na osnovu
disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti, u BiH u periodu od 3 (tri)
godine prije objavljivanja Konkursa,
6. uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od
najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje funkcije,
7. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
II OGLASNI DIO – Broj 9 7.2.2020.
8. ovjerenu izjavu da se ne nalazi u sukobu interesa,
9. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka
1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane
Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda,
10. plan i program rada Turističke organizacije za mandatni period,
11. uvjerenje ili potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika na nivou
B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidat po
završetku izborne procedure.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni. Imajući u vidu ovlašćenja
ombudsmana koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske, vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se iz tog
razloga dokumenta priložena uz prijave na Konkurs neće vraćati.
VIII – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja
Konkursa u dnevnom listu “EuroBlic” i “Službenom glasniku Republike
Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Teslić (šalter-sala) svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova ili poštom u zatvorenoj koverti, na adresu: Skupština opštine Teslić, Ulica
Karađorđeva broj 6, 74 270 Teslić, sa naznakom: Konkursnoj komisiji za
izbor i imenovanje direktora JU “Turistička organizacija opštine Teslić”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Broj: 01-111-2/20 Predsjednik
17.1.2020. godine Skupštine opštine,
Teslić Miroljub Letić, s.r.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 10.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.