fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JZU DZ “Dr Milenko Narančić” Han Pijesak

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03), Odluke Skupštine opštine Han Pijesak o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JZU DZ “Dr Milenko Narančić” Han Pijesak i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa, Skupština opštine Han Pijesak raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JZU DZ “Dr Milenko Narančić” Han Pijesak

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03), Odluke Skupštine opštine Han Pijesak o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JZU DZ “Dr Milenko Narančić” Han Pijesak i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa, Skupština opštine Han Pijesak raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JZU DZ “Dr Milenko Narančić” Han Pijesak

Raspisuje se Javi konkurs za izbor i imenovanje JZU DZ “Dr Milenko
Narančić” Han Pijesak.
Mandat
Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
Opis poslova
Direktor rukovodi radom Doma zdravlja, predstavlja i zastupa Ustanovu,
odgovara za zakonitost rada i vrši druga prava i dužnosti u skladu sa zakonom
i Statutom.
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upražnjene pozicije,
5. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,
6. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje upražnjene pozicije,
7. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
8. da ne postoji sukob interesa u skladu sa zakonom.
Posebni uslovi:
1. VSS – medicinskog, pravnog ili ekonomskog smjera,
2. najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
3. uspješnost u prethodnom radu na rukovodnim poslovima,
4. posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti,
5. da ne postoji sukob interesa u vršenju funkcije u smislu Zakona o
sukobu interesa u institucijama BiH.
Sukob interesa
Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati funkciju u političkoj
stranci i ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi
do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u
Republici Srpskoj, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.
Potrebna dokumentacija i procedura
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti (u originalu ili ovjerenoj kopiji): uvjerenje o državljanstvu, rodni list, svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu za ispunjavanje opštih uslova iz t. 4, 5, 6. i 8, te t. 4. i 5. posebnih
uslova, diplomu o završenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, dokaz
o uspješnosti u prethodnom radu na rukovodnim poslovima.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (oboje ne starije od šest mjeseci) dostavlja kandidat predložen
za imenovanje u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja.
Dokaz o neosuđivanosti pribavlja se po službenoj dužnosti samo za kandidata koji bude predložen za imenovanje.
Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i
obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 33/01). Sve ostale informacije su transparentne i dostupne. Dokumenta priložena uz prijavu na Konkurs neće biti vraćena
kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se
dostaviti lično ili poštom, na adresu: Skupština opštine Han Pijesak, Komisija
za izbor i imenovanje direktora JZU DZ “Dr Milenko Narančić” Han Pijesak.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u
“Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa Komisija će obaviti
intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Broj: 01-111-2/21 Predsjednik
29.1.2021. godine Skupštine opštine,
Han Pijesak Kristina Stojanović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 11

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 16.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.