fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka d) i člana 11. stav 1. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i člana 65. Statuta KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad r aspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka d) i člana 11. stav 1. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i člana 65. Statuta
KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor KP “Vodovod i
kanalizacija” a.d. Novi Grad r aspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad

I – Osnov
Nadzorni odbor KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad, na prijedlog Komisije za izbor, bira i imenuje direktora Preduzeća u skladu sa
Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
75/04 i 78/11), Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i
Statutom Preduzeća.
II – Nadležnost i opis poslova
Nadležnosti, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora Preduzeća regulisani su Zakonom o javnim preduzećima i odredbama Statuta KP “Vodovod
i kanalizacija” a.d. Novi Grad.
III – Mandat
Mandat direktora Preduzeća traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
4. da nije otpušten iz državne službe po osnovu disciplinskih mjera na
bilo kojem osnovu u BiH ili entiteta kao rezultat disciplniske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja Konkursa,
5. da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora za koje se kandiduje,
6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
7. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
8. da ne obavlja dužnosti ili aktivnosti koje dovode do sukoba interesa u
skladu sa važećim zakonskim propisima.
V – Posebni uslovi:
1. da ima završenu VSS (VII stepen) ili 240 ECTS bodova osnovnih
akademskih studija,
2. da posjeduje radno iskustvo najmanje 5 (pet) godina.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti original ili kod nadležnog organa ovjerene kopije o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest mjeseci (osim kad
MKR ima neograničen rok važenja),
3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od mjesec dana),
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije
od tri mjeseca),
5. ovjerenu kopiju lične karte,
6. uvjerenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest mjeseci),
7. ovjerenu kopiju diplome o stečenom zvanju,
8. biografi ju o kretanju u službi,
9. uvjerenje o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice).
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Konkursa.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnim novinama “Euro blic”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor i budu ispunjavali utvrđene
uslove, standarde i kriterijume Komisija za izbor obaviće intervju, a o datumu
i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Direktora Preduzeća, na osnovu sprovedenog javnog konkursa i prijedloga Komisije, imenuje Nadzorni odbor Preduzeća.
VIII – Dostavljanje
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u Upravi Preduzeća, u Ulici
Njegoševoj br. 4, 79 220 Novi Grad, ili poštom na istu adresu, sa naznakom:
Komisiji za izbor direktora KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad – ne
otvarati.
Broj: 97/21. Predsjednik
11.2.2021. godine Nadzornog odbora,
Novi Grad Momir Kovačević, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 14

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.03.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.